خرید اینترنتی موبر سان دپیل خرید اینترنتی موبر سان دپیل http://sundepilshop.mihanblog.com 2019-08-15T03:31:56+01:00 text/html 2015-12-25T00:45:53+01:00 sundepilshop.mihanblog.com admin ست طراحی ناخن سالن اکسپرس http://sundepilshop.mihanblog.com/post/13 <div style="text-align: center;"><table border="0" width="620" cellspacing="0" cellpadding="0" class="table" style="box-sizing: border-box; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; max-width: 100%; margin: 0px 0px 20px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; empty-cells: show; direction: rtl; width: 791px; color: rgb(102, 102, 102); line-height: 20.8px; text-align: right; background: rgb(219, 218, 253);"><tbody style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><td colspan="2" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(221, 221, 221); outline: 0px; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: center; background: transparent;"><p align="center" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><font color="#0099CC" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">ست کامل طراحی ناخن سالن اکسپرس</font></p><p align="center" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><font color="#0099CC" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></p><p align="center" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><font color="#0099CC" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">(salon expres)</font></span></p><p align="center" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><font color="#0099CC" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></span></p><p align="center" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><font color="#0099CC" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13921009165628salonExpress-1.jpg"></font></span></p><p align="center" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><font color="#0099CC" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></span></p><p align="center" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><font color="#0099CC" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/HB/13940824094152bsalonExpress1.gif"></font></span></p><p align="center" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><font color="#0099CC" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></span></p><p align="center" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><font color="#009999" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">زیبایی را به دستان خود هدیه بدهید</font></p><p align="center" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><font color="#009999" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></p><p align="center" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><font color="#800080" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">هیچ گونه مهارت و تخصصی برای زیبا کردن ناخن هایتان لازم ندارید</font></p><p align="center" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><font color="#800080" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></p><p align="center" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><font color="#FF0066" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">حتی می توانید طرح ها را بر روی ناخن های مصنوعی هم بزنید.</font></p><p align="center" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><font color="#FF0066" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></p><p align="center" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">بهترین هدیه برای کسی که دوستش دارید ... !</font></p><p align="center" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></p><p align="center" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><span lang="fa" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><font color="#FF0066" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">در عرض چن ثانیه یک طراحی حرفه ای بر روی ناخن خود داشته باشید</font></span></p><p align="center" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><span lang="fa" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><font color="#FF0066" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></span></p><p align="center" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><span lang="fa" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><font color="#990099" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">این جدیدترین متد در دنیای مد می باشد...</font></span></p><p align="center" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><font color="#CC99FF" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">-------------------------------------------------------------------------------------</font></p></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><td width="310" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(221, 221, 221); outline: 0px; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: center; background: transparent;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><img border="0" src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13921009165752salonExpress-2.jpg" width="310" height="400" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;"></font></td><td width="310" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(221, 221, 221); outline: 0px; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: center; background: transparent;"><p align="center" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><span lang="fa" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><font color="#FF0066" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">1 ...2 ... 3 ...ناخنهای شما اماده هستند!!!</font></span></span></p><p align="center" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><span lang="fa" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><font color="#FF0066" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></span></span></p><p align="center" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: 15px; padding: 0px;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="fa" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;">بهترین روش برای طراحی تاخن و ناخن مصنوعی</span></font></p><p align="center" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: 15px; padding: 0px;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="fa" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><br></span></font></p><p align="center" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: 15px; padding: 0px;"><span lang="fa" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><font color="#0099CC" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">درست مثل یک آرایشگر حرفه ای در 3 حرکت</font></span></p><p align="center" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: 15px; padding: 0px;"><span lang="fa" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><font color="#0099CC" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></span></p><p align="center" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: 15px; padding: 0px;"><span lang="fa" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><font color="#0099CC" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">&nbsp;ناخن خود را آماده کنید!</font></span></p><p align="center" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: 15px; padding: 0px;"><span lang="fa" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><font color="#0099CC" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></span></p><p align="center" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: 15px; padding: 0px;"><span lang="fa" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><font color="#FF00FF" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">استفاده کاملا آسان در کمترین زمان</font></span></p><p align="center" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: 15px; padding: 0px;"><span lang="fa" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><font color="#FF00FF" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></span></p><p align="center" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: 15px; padding: 0px;"><span lang="fa" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><font color="#FF0066" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">4 شابلون در 34 طرح متفاوت</font></span></p><p align="center" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: 15px; padding: 0px;"><span lang="fa" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><font color="#FF0066" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></span></p><p align="center" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: 15px; padding: 0px;"><span lang="fa" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><font color="#990033" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">در كمترین زمان ناخن های شما با بهترین طرح ها آماده است!!</font></span></p><p align="center" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: 15px; padding: 0px;"><span lang="fa" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><font color="#990033" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></span></p><p align="center" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><span lang="fa" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><font color="#FF0000" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">فقط با&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;">3 حرکت</span>&nbsp;شما روی ناخن خود هم لاک هم طراحی حرفه ای دارید!!!</font></span></p><p align="center" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><span lang="fa" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><font color="#FF0000" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></span></p><p align="center" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: 15px; padding: 0px;"><span lang="fa" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><font color="#990033" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">دارای طرحهای جدید و بسیار شیک</font></span></p></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><td colspan="2" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(221, 221, 221); outline: 0px; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: center; background: transparent;"><p align="center" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><font color="#CC99FF" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">-------------------------------------------------------------------------------------</font></p></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(221, 221, 221); outline: 0px; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: center; background: transparent;"><p align="center" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><span lang="fa" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><font color="#FF0066" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">دیگر نیازی بهآرایشگاه&nbsp; برای طراحی و فرنچ&nbsp; یا ناخن مصنوعی نیست!!!</font></span></p><p align="center" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><span lang="fa" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><font color="#FF0066" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></span></p><p align="center" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><font color="#FF0066" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">دارای شابلن و عکس های مختلف&nbsp;</font></p><p align="center" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><font color="#FF0066" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br style="box-sizing: border-box;">و رنگ های مختلف و طرح های متفاوت ...</font></p><p align="center" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><font color="#FF0066" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></p><p align="justify" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><font color="#800080" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">بسیار آسان در کمترین زمان در طرح های متنوع زیبایی خود را در مجالس چند برابر کنید. این مجموعه جزء جدید ترین تکنیک ها و لوازمی است که در حال حاضر در بسیاری از کشورهای مدرن جهان نظیر آمریکا، انگلیس، کانادا، دبی و … استفاده می شود.</font></p><p align="justify" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><font color="#800080" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></p><p align="center" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><font color="#FF0000" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;">قیمت :</font>&nbsp;<span lang="en-us" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;">10,000&nbsp;</span>تومان</font></p><p align="center" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></p><p align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><a href="http://ladyshop.eshopfa.net/cart?s=52754&amp;q=sa3602" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68); text-decoration: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; background: transparent;"><img title="خرید پستی" alt="خرید پستی" src="http://ladyshop.eshopfa.net/Template/1/Images/Kilidkharid1.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;"></a></font></p><p align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><br></p><p align="justify" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><font color="#FF00FF" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">این محصولات طوری طراحی گردیده اند که هم قابل استفاده برای سالن آرایشگاه ها و مانیکوریست های حرفه ای می باشد و هم قابل استفاده برای مصرف کنندگان عادی در منزل.</font></p></td><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(221, 221, 221); outline: 0px; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: center; background: transparent;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><img border="0" src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13921009165712salonExpress-3.jpg" width="310" height="400" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;"></font></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><td colspan="2" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(221, 221, 221); outline: 0px; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: center; background: transparent;"><p align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><img border="0" src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13921009165817salonExpress-4.jpg" width="530" height="420" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;"></font></p><p align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">این محصول هم&nbsp;<span lang="fa" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;">ا</span>کنون در&nbsp;<font color="#FF3300" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;">شبکه های ماهواره ای</font>&nbsp;به قیمت&nbsp;<font color="#FF3300" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><span lang="fa" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;">2</span>9000&nbsp;</span></font><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><font color="#FF3300" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;">تومان</font></span>&nbsp;فروخته میشود</font></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><span lang="fa" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">اما شما با خرید از فروشگاه ما این محصول را با این قیمت دریافت خواهیدکرد.</font></span></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><span lang="fa" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></span></p><p align="center" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><font color="#FF0000" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;">قیمت :</font>&nbsp;<span lang="en-us" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;">10,000&nbsp;</span>تومان</font></p><p align="center" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></p><p align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><a href="http://ladyshop.eshopfa.net/cart?s=52754&amp;q=sa3602" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68); text-decoration: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; background: transparent;"><img title="خرید پستی" alt="خرید پستی" src="http://ladyshop.eshopfa.net/Template/1/Images/Kilidkharid1.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;"></a><span lang="fa" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</span><a href="http://ladyshop.eshopfa.net/cart?s=52754&amp;q=sa3602" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68); text-decoration: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; background: transparent;"><img title="خرید پستی" alt="خرید پستی" src="http://ladyshop.eshopfa.net/Template/1/Images/Kilidkharid1.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;"></a></font></p><p align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><font color="#FFFFFF" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">----------------------------------------------------------------------------------</font></p></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(221, 221, 221); outline: 0px; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: center; background: transparent;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><img border="0" src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13921009170038salonExpress-5.jpg" width="310" height="550" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;"></font></td><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(221, 221, 221); outline: 0px; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: center; background: transparent;"><p align="justify" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">دستگاه طراحی ناخن سالن اکسپرس به شما این امکان را میدهد تا بی نهایت طرح و فرنچ ناخن را بر روی هر نوع و شکل ناخن در کمتر از یک دقیقه با کمترین هزینه مواد مصرفی طراحی کنید. بسیار ساده و راحت و با صرف هزینه کم در طرح های مختلف به راحتی می توانید روی ناخن خود هزاران عکس را طراحی کنید. رمز زیبایی خانم های جذاب انگشتان آنهاست. همه محو دست های زیبای شما خواهند شد...</font></p><p align="justify" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">این محصول هم&nbsp;<span lang="fa" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;">ا</span>کنون در&nbsp;<font color="#FF3300" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;">شبکه های ماهواره ای</font>&nbsp;به قیمت&nbsp;<font color="#FF3300" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><span lang="fa" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;">2</span>9000&nbsp;</span></font><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><font color="#FF3300" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;">تومان&nbsp;</font></span>فروخته میشود</font></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><span lang="fa" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">اما شما با خرید از فروشگاه ما این محصول را با این قیمت دریافت خواهیدکرد.</font></span></p><p dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><span lang="fa" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></span></p><p align="center" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><font color="#FF0000" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;">قیمت :</font>&nbsp;<span lang="en-us" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;">10,000&nbsp;</span>تومان</font></p><p align="center" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></p><p align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><a href="http://ladyshop.eshopfa.net/cart?s=52754&amp;q=sa3602" target="_blank" style="box-sizing: border-box; color: rgb(68, 68, 68); text-decoration: none; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: none; background: transparent;"><img title="خرید پستی" alt="خرید پستی" src="http://ladyshop.eshopfa.net/Template/1/Images/Kilidkharid1.png" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;"></a></font></p><p align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><br></p><p align="justify" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><span lang="fa" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><font color="#FF0000" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">طرز استفاده:</font></span></span></p><p align="justify" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><span style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><span lang="fa" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><font color="#FF0000" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></span></span></p><p align="justify" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><span lang="fa" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">ابتدا برچسب روی شابلون های طراحی ناخن را بر دارید سپس ناخنهای خود را لاک بزنید و لاک مورد نظر خود را بر روی شابلون بزنید و با کارتک موجود در ست طراحی ناخن لاک اضافی را از روی شابلون برداشته و ابتدا مهر ناخن را بر روی شابلون سپس بر روی ناخن بزنید.</font></span></p></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><td colspan="2" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(221, 221, 221); outline: 0px; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: center; background: transparent;"><p align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><font color="#FFFFFF" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">----------------------------------------------------------------------------------</font></p></td></tr><tr style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(221, 221, 221); outline: 0px; vertical-align: middle; text-align: center; background: transparent;"><p dir="rtl" align="justify" style="line-height: normal; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="fa" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><font color="#FF0000" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">محصولات پیشنهادی برای طراحی ناخن:</font></span></p><p dir="rtl" align="justify" style="line-height: normal; box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px;"><span lang="fa" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><font color="#FF0000" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></span></p><ul dir="rtl" style="line-height: 1.42857; box-sizing: border-box; margin: 0px 10px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><li dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><p dir="rtl" align="justify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><span lang="fa" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><font color="#FF0000" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">اكلیل فرنچ ناخن</font></span></p></li><li dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><p dir="rtl" align="justify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span lang="fa" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;">اكلیل میوه</span><font style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;">&nbsp;<span lang="fa" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;">ای و فانتزی</span></font></font></p></li><li dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><p dir="rtl" align="justify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><span lang="fa" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><font color="#FF0000" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">آموزش طراحی ناخن در منزل</font></span></p></li><li dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><p dir="rtl" align="justify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><span lang="fa" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">شابلون فرنچ ناخن</font></span></p></li><li dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><p dir="rtl" align="justify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><span lang="fa" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><font color="#FF0000" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">لاك مخملی</font></span></p></li><li dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><p dir="rtl" align="justify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><span lang="fa" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">لاك مگنت</font></span></p></li><li dir="rtl" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><p dir="rtl" align="justify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><span lang="fa" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;"><font color="#FF0000" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; background: transparent;" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2">لاك شبرنگ و ده ها محصول بی نظیر دیگر برای علاقمندان به هنر طراحی ناخن</font></span></p></li></ul><div style="text-align: justify;"><br></div><div style="text-align: justify;"><font color="#ff0000" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="line-height: normal;"><br></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#ff0000" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="line-height: normal;"><br></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#ff0000" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="line-height: normal;"><br></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#ff0000" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="line-height: normal;"><br></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#ff0000" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="line-height: normal;"><br></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#ff0000" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="line-height: normal;"><br></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#ff0000" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="line-height: normal;"><br></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#ff0000" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="line-height: normal;"><br></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#ff0000" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="line-height: normal;"><br></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#ff0000" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="line-height: normal;"><br></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#ff0000" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="line-height: normal;"><br></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#ff0000" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="line-height: normal;"><br></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#ff0000" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="line-height: normal;"><br></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#ff0000" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="line-height: normal;"><br></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#ff0000" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="line-height: normal;"><br></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#ff0000" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="line-height: normal;"><br></span></font></div><div style="text-align: justify;"><font color="#ff0000" face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><span style="line-height: normal;"><br></span></font></div></td><td style="box-sizing: border-box; margin: 0px; padding: 8px; border-width: 1px 0px 0px; border-top-style: solid; border-top-color: rgb(221, 221, 221); outline: 0px; line-height: 1.42857; vertical-align: middle; text-align: center; background: transparent;"><p align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><img border="0" src="http://qwqw3698.com/nabimages/VB/13940824094126bsalonExpress.gif" width="120" height="240" style="box-sizing: border-box; border: 0px; vertical-align: middle; margin: 0px; padding: 0px; outline: 0px; background: transparent;">&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</font></p><p align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></p><p align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif" size="2"><br></font></p><p align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px; line-height: normal; padding: 0px;"><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13921009170056salonExpress-6.jpg"></p></td></tr></tbody></table></div> text/html 2015-11-02T00:15:17+01:00 sundepilshop.mihanblog.com admin ست آرایش مو توتال هیر http://sundepilshop.mihanblog.com/post/12 <div style="text-align: center;"><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><strong>ست كامل&nbsp;<span lang="fa">آرایش مو</span>&nbsp;توتال هیر</strong></span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><strong>&nbsp;Total Hair Makeover Kit</strong></span></p><p dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><strong>این شاهكار زیبایی در زندگی&nbsp;مدرن امروز است</strong></span></p><p dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><strong>موهایتان را در ۳ ثانیه برای میهمانی و جشن آماده كنید.</strong></span></p><p dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><strong>دیگر برای آرایش موهایتان نگران نباشید!!</strong></span></p><p dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><strong>فوق‎العاده مدرن و شیك و بسیار كارآمد</strong></span></p><p dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><strong>فوق‎ فوق العاده مقرون به صرفه</strong></span></p><p dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><strong>زیبایی در ۲ دقیقه</strong></span></p><p dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><strong>شما هم از مدل موهای خودتان خسته شده‎اید ؟!</strong></span></p><p dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><strong>موهای شما مدل و حالت ندارد ؟!</strong></span></p><p dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><strong>بدون صرف وقت و هزینه به مدل موی دلخواه خود برسید</strong></span></p><p dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><strong>در اندازه های متفاوت برای سلیقه ‎های مختلف</strong></span></p><p dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><strong>دوست دارید موهایتان مثل هنرپیشه ها باشد؟!‎</strong></span></p><p dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><strong>از این همه راحتی لذت خواهید برد</strong></span></p><p align="center" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><strong>همراه با DVD آموزشی و دفترچه راهنما</strong></span></p><p align="center" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><strong><br></strong></span></p><p align="center" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://qwqw3698.com/nabimages/ngoodimages/total1.jpg" alt="ست آرایش مو توتال هیر"></span></p><p align="center" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><br></span></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><span lang="en-us" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><span data-mce-style="color: #ff69b4;" style="color: rgb(255, 105, 180);">قیمت :</span></strong>&nbsp;</span></span><strong>18500&nbsp;</strong></span><strong style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;">تومان</strong></span></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><img src="http://ladyshop.eshopfa.net/template/10/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی"></span></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><strong><br></strong></span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: start;"><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><strong>ویژگی های&nbsp;ست كامل توتال هایر میك اوور The total hair makeover kit :</strong></span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: start;"><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><strong>ست كامل درست كردن مو</strong></span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: start;"><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><strong>ست كامل درست كردن مو توتال میك اوور&nbsp;</strong><strong>برای اولین بار</strong></span></p><p align="center" style="text-align: justify; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"></span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: start;"><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><strong>اولین مجموعه كامل درست كردن مو با فیلم آموزشی</strong></span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: start;"><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><strong><br></strong></span></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://qwqw3698.com/nabimages/ngoodimages/total2.jpg" alt="ست آرایش مو توتال هیر"></span></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><br></span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><strong>آیا درست كردن مویتان مانند بسیاری از افراد بیش از اندازه طول می كشد ؟؟</strong></span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><strong>آیا مو بلند شما مشكل ساز شده است ؟؟</strong></span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><strong>با توتال میك اوور شما تقریبا با هر نوع مدل مو میتوانید بدون آشنائی</strong></span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><strong>با فن آرایشگری موهای خود را به هر شكل مورد دلخواه خود در بیاورید.</strong></span></p><p dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><strong>قابلیت سریع&nbsp;<span lang="fa">،</span>&nbsp;آسان&nbsp;<span lang="fa">و</span>&nbsp;سرگرم كننده</strong></span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"></span></p><p dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><strong>همراه با دفترچه و DVD آموزشی</strong></span></p><p dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><strong><br></strong></span></p><p dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://qwqw3698.com/nabimages/ngoodimages/total3.jpg" alt="ست آرایش مو توتال هیر"></span></p><p dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><br></span></p><p dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><strong>موهایتان را در ۳ ثانیه برای میهمانی و جشن آماده كنید.</strong></span></p><p dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><strong>دیگر برای آرایش موهایتان نگران نباشید!!</strong></span></p><p dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><strong>فوق‎العاده مدرن و شیك و بسیار كارآمد</strong></span></p><p dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><strong>فوق‎ فوق العاده مقرون به صرفه</strong></span></p><p dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"></span></p><p dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><strong>زیبایی در ۲ دقیقه</strong></span></p><p dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><strong><br></strong></span></p><p dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://qwqw3698.com/nabimages/ngoodimages/total4.jpg" alt="ست آرایش مو توتال هیر"></span></p><p dir="RTL" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><br></span></p><p dir="ltr" align="left" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: yekan, Tahoma, Arial; font-size: 14px; line-height: 25px;"><font face="Tahoma" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt; color: rgb(0, 128, 128); font-weight: 700;">The Total Hair Makeover Kit contains:</span></font></p><p dir="RTL" style="text-align: left; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"></span></p><ul dir="ltr" style="box-sizing: border-box; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: yekan, Tahoma, Arial; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: start;"><li dir="ltr" style="box-sizing: border-box;"><p dir="ltr" align="left" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><font face="Tahoma" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt; color: rgb(0, 128, 128);">hairagami</span></font></p></li><li dir="ltr" style="box-sizing: border-box;"><p dir="ltr" align="left" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><font face="Tahoma" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt; color: rgb(0, 128, 128);">part pizzazz</span></font></p></li><li dir="ltr" style="box-sizing: border-box;"><p dir="ltr" align="left" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><font face="Tahoma" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt; color: rgb(0, 128, 128);">monkey bands</span></font></p></li><li dir="ltr" style="box-sizing: border-box;"><p dir="ltr" align="left" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><font face="Tahoma" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt; color: rgb(0, 128, 128);">spring rings</span></font></p></li><li dir="ltr" style="box-sizing: border-box;"><p dir="ltr" align="left" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><font face="Tahoma" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; color: rgb(0, 128, 128); font-size: 10pt;">www pins</span></font></p></li><li dir="ltr" style="box-sizing: border-box;"><p dir="ltr" align="left" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><font face="Tahoma" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt; color: rgb(0, 128, 128);">lé loom</span></font></p></li><li dir="ltr" style="box-sizing: border-box;"><p dir="ltr" align="left" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><font face="Tahoma" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt; color: rgb(0, 128, 128);">hair yoga</span></font></p></li><li dir="ltr" style="box-sizing: border-box;"><p dir="ltr" align="left" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><font face="Tahoma" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt; color: rgb(0, 128, 128);">۲۲ Minute instructional DVD!</span></font></p></li><li dir="ltr" style="box-sizing: border-box;"><p dir="ltr" align="left" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><font face="Tahoma" style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-size: 10pt; color: rgb(0, 128, 128);">instruction cards- for each product, step by step instructions &amp; pictures</span></font></p></li></ul><div style="text-align: center;"><font color="#008080" face="Tahoma"><span style="font-size: 13.3333px; line-height: 25px;"><br></span></font></div><div style="text-align: center;"><span lang="en-us" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span data-mce-style="font-family: Tahoma;" style="font-family: Tahoma;"><span data-mce-style="color: #ff0000;" style="color: rgb(255, 0, 0);"><strong><span data-mce-style="color: #ff69b4;" style="color: rgb(255, 105, 180);">قیمت :</span></strong>&nbsp;</span></span><strong>18500&nbsp;</strong></span><strong style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">تومان</strong></div><div style="text-align: center;"><strong style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><br></strong></div><div style="text-align: center;"><img src="http://ladyshop.eshopfa.net/template/10/img/detailshop.gif" alt="خرید پستی"></div></div> text/html 2015-08-05T21:25:49+01:00 sundepilshop.mihanblog.com admin نگین فرنچ ناخن http://sundepilshop.mihanblog.com/post/11 <div style="text-align: center;"><strong style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">نگین فرنچ ناخن</strong></div><div style="text-align: center;"><strong style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><br></strong></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/1393112011479nail1.jpg" alt="نگین فرنچ ناخن"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p align="center" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">جدیدترین در دنیای مد و فشن</p><p align="center" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">ناخنهای زیبا = دستان زیبا</p><p align="center" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">این آخرین چیزی است كه برای زیبایی نیاز دارید</p><p dir="rtl" align="center" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">70 درصد زیبایی به نكات ظریفی بستگی دارد</p><p dir="rtl" align="center" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;كه شاید همیشه دیده نمی شوند</p><p dir="rtl" align="center" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13931120114841nail2.jpg" alt="نگین فرنچ ناخن"></p><p dir="rtl" align="center" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><br></p><p dir="rtl" align="right" style="text-align: center; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span lang="fa">بهترین برای مهمانی ها و جشن های صمیمانه!</span></p><p dir="rtl" align="right" style="text-align: center; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">برای خانم های مشكل پسند و خوش سلیقه</p><p dir="rtl" align="right" style="text-align: center; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">این آخرین چیزی است كه برای زیبایی نیاز دارید.</p><p dir="rtl" align="right" style="text-align: center; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">مدل برگزیده سال ، بروز و جذاب باشید</p><p dir="rtl" align="right" style="text-align: center; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;در میهمانی های&nbsp;<span lang="fa">خود</span>&nbsp;بدرخشید.</p><p dir="rtl" align="right" style="text-align: center; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><br></p><div align="center" style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13931120114853nail3.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; width: 530px; max-width: 530px; background: transparent;"></div><div align="center" style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><br></div><div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div class="kelid_kharid_table" align="center" style="margin: 10px auto; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; display: table; width: auto; overflow: auto; float: none; height: auto; box-shadow: rgb(119, 119, 119) 1px 1px 5px; font-weight: bold; direction: ltr; background: transparent;"><div align="center" class="kelid_kharid_row" style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(153, 153, 153); outline: 0px; vertical-align: baseline; width: inherit; display: table-row; background: rgb(235, 235, 235);"><div class="kelid_kharid_col" style="margin: 0px; padding: 5px !important; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: middle !important; display: table-cell; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; direction: rtl; background: transparent;"><a href="http://ladyshop.eshopfa.biz/cart.aspx?s=52754&amp;q=sa7481" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: none; color: rgb(95, 95, 95); background: transparent;"><img alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/1/img/detailshop.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; width: 150px; background: transparent;"></a></div><div align="center" class="kelid_kharid_col" style="margin: 0px; padding: 5px !important; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: middle !important; display: table-cell; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; direction: rtl; background: transparent;">قیمت:&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: line-through; background: transparent;">13200تومان&nbsp;</span><br><font face="Tahoma" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"><font color="#FF0000" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">قیمت :&nbsp;</font></font>11000 تومان</div><div align="center" class="kelid_kharid_col" style="margin: 0px; padding: 5px !important; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: middle !important; display: table-cell; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; direction: rtl; background: transparent;">نگین فرنچ ناخن</div></div></div></div><div dir="rtl" style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"><strong style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(28, 28, 28); background: transparent;"></strong></p><p dir="rtl" align="center" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">ناخنهای زیبا و بلند موجب زیبایی وخوش حالت شدن دستها می شوند.</p><p align="center" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">ناخن زیبا نشانگر و ضعیت زندگی و طبقه ی اجتماعی شخص است</p><p align="center" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">در كمترین زمان بهترین طرح هارا بر روی ناخن های خود بزنید</p><p align="center" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">برای طراحی بر روی ناخن های خود&nbsp;دیگر نیازی به آرایشگاه ندارید</p><div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-align: -webkit-center; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13931120114814nail4.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; width: 530px; max-width: 530px; background: transparent;"><br></p><p align="center" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">جدیدترین در دنیای مد و فشن</p><p align="center" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">ناخنهای زیبا = دستان زیبا</p><p align="center" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">این آخرین چیزی است كه برای زیبایی نیاز دارید</p><p dir="rtl" align="center" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">70 درصد زیبایی به نكات ظریفی بستگی دارد</p><p dir="rtl" align="center" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">&nbsp;كه شاید همیشه دیده نمی شوند</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"><br><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13931120114827nail5.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; width: 530px; max-width: 530px; background: transparent;"><br></p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"><br></p></div><div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-align: -webkit-center; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div align="center" style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"></div><div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"><div class="kelid_kharid_table" align="center" style="margin: 10px auto; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; display: table; width: auto; overflow: auto; float: none; height: auto; box-shadow: rgb(119, 119, 119) 1px 1px 5px; font-weight: bold; direction: ltr; background: transparent;"><div align="center" class="kelid_kharid_row" style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(153, 153, 153); outline: 0px; vertical-align: baseline; width: inherit; display: table-row; background: rgb(235, 235, 235);"><div class="kelid_kharid_col" style="margin: 0px; padding: 5px !important; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: middle !important; display: table-cell; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; direction: rtl; background: transparent;"><a href="http://ladyshop.eshopfa.biz/cart.aspx?s=52754&amp;q=sa7481" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: none; color: rgb(95, 95, 95); background: transparent;"><img alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/1/img/detailshop.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; width: 150px; background: transparent;"></a></div><div align="center" class="kelid_kharid_col" style="margin: 0px; padding: 5px !important; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: middle !important; display: table-cell; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; direction: rtl; background: transparent;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">قیمت:&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: line-through; background: transparent;">13200تومان&nbsp;</span><br><font face="Tahoma" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"><font color="#FF0000" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">قیمت :&nbsp;</font></font>11000 تومان</span></div><div align="center" class="kelid_kharid_col" style="margin: 0px; padding: 5px !important; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: middle !important; display: table-cell; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; direction: rtl; background: transparent;">نگین فرنچ ناخن</div></div></div></div></div></div></div> text/html 2015-08-05T20:14:00+01:00 sundepilshop.mihanblog.com admin موکن ویزیت http://sundepilshop.mihanblog.com/post/10 <div style="text-align: center;"><strong style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">ست موکن ویزیت - Wizzit</strong></div><div style="text-align: center;"><strong style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><br></strong></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/1393110718247wizzit1.jpg" alt="موکن ویزیت"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">نسل جدید موکن های برقی</span><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">همراه با کیف ست آرایش</span><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">بهترین راه حل برای رهایی از موهای زائد بدن</span><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">دقت زیر دستان شماست</span><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><br style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">بسیار سریع و بدون درد مخصوص آقایان و خانم ها</span></div><div style="text-align: center;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13931107182530wizzit2.jpg" alt="موکن ویزیت"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: justify;"><strong style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">ویژگی محصول</strong><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">:&nbsp;</span><span id="product_title1" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><br><br>دارای کیف لوازم آرایش<br><br>کار با دو باتری نیم قلم<br><br>قابل کاربرد برای آقایان و خانمها<br><br>بدون درد و عوارض جانبی</span></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13931107182542wizzit3.jpg" alt="موکن ویزیت"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: justify;"><div dir="rtl" style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">موکن ویزیت یک اختراع شگفت آور است که مو های زائد شما را از ریشه می کند و برای هفته ها از رویش مجدد آن جلو گیری می کند.</span></div><div dir="rtl" style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">موکن ویزیت یک موکن کوچک اما فوق العاده قدرتمند می باشد که فقط با دوعدد باطری کار میکند و نیاز به انرژی زیادی ندارد. این موکن با ایجاد محیط مغناطیس در نوک کشنده های خود موها را بدون هیچ دردی به سمت خود میکشد و باعث کنده شدن آنها از ریشه میگردد. همچنین به همراه موکن ویزیت یک کیف ست آرایش قرار دارد که ارزش آن به مانند خود موکن می باشد.</span></div><div dir="rtl" style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><br></span></div><div dir="rtl" style="text-align: center; margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/1393110718255wizzit6.jpg" alt="موکن ویزیت"></div><div dir="rtl" style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><br></span></div><div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; text-align: -webkit-center; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div class="kelid_kharid_table" align="center" style="margin: 10px auto; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; display: table; width: auto; overflow: auto; float: none; height: auto; box-shadow: rgb(119, 119, 119) 1px 1px 5px; font-weight: bold; direction: ltr; background: transparent;"><div align="center" class="kelid_kharid_row" style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(153, 153, 153); outline: 0px; vertical-align: baseline; width: inherit; display: table-row; background: rgb(235, 235, 235);"><div class="kelid_kharid_col" style="margin: 0px; padding: 5px !important; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: middle !important; display: table-cell; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; direction: rtl; background: transparent;"><a href="http://ladyshop.eshopfa.biz/cart.aspx?s=52754&amp;q=sa7362" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: none; color: rgb(95, 95, 95); background: transparent;"><img alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/1/img/detailshop.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; width: 150px; background: transparent;"></a></div><div align="center" class="kelid_kharid_col" style="margin: 0px; padding: 5px !important; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: middle !important; display: table-cell; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; direction: rtl; background: transparent;"><font face="Tahoma" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"><font color="#FF0000" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">قیمت :&nbsp;</font></font>29000 تومان</div><div align="center" class="kelid_kharid_col" style="margin: 0px; padding: 5px !important; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: middle !important; display: table-cell; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; direction: rtl; background: transparent;">موکن ویزیت</div></div></div></div><div align="center" style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; text-align: -webkit-center; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"></div><div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; text-align: -webkit-center; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"><br></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13931107182633wizzit4.jpg" alt="موکن ویزیت"></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"><br></p><div dir="rtl" style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-align: justify; background: transparent;"><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">موکن ویزیت به طور خاص برای گرفتن مو ها طراحی شده است. مهم نیست که این موها به چه طولی و ضخامتی باشند. موکن ویزیت با حرکت چرخشی و به طور بی درد ساقه و ریشه مو را از بین می برد. برای اینکه بتوانید از موکن ویزیت بهترین استفاده را ببرید کندن موهای زائد روشی دارد که باید آنرا با هر دستگاه موکنی که استفاده میکنید رعایت کنید. برای استفاده بهتر از موکن ویزیت موکن را بر خلاف جهت رویش مو و به صورت عمودی روی موضع مورد نظر قرار دهید تا کاربردی دستگاه بیشتر شود. همچنین میتوانید برای استفاده بهتر سر پلاستیکی موکن ویزیت را در بیاورید.</span></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><br></span></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13931107182648wizzit7.jpg" alt="موکن ویزیت"></p><div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"><br></div></div><div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"><div align="center" style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"></div><div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"><div class="kelid_kharid_table" align="center" style="margin: 10px auto; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; display: table; width: auto; overflow: auto; float: none; height: auto; box-shadow: rgb(119, 119, 119) 1px 1px 5px; font-weight: bold; direction: ltr; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div align="center" class="kelid_kharid_row" style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(153, 153, 153); outline: 0px; vertical-align: baseline; width: inherit; display: table-row; background: rgb(235, 235, 235);"><div class="kelid_kharid_col" style="margin: 0px; padding: 5px !important; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: middle !important; display: table-cell; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; direction: rtl; background: transparent;"><a href="http://ladyshop.eshopfa.biz/cart.aspx?s=52754&amp;q=sa7362" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: none; color: rgb(95, 95, 95); background: transparent;"><img alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/1/img/detailshop.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; width: 150px; background: transparent;"></a></div><div align="center" class="kelid_kharid_col" style="margin: 0px; padding: 5px !important; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: middle !important; display: table-cell; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; direction: rtl; background: transparent;"><font face="Tahoma" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"><font color="#FF0000" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">قیمت :&nbsp;</font></font>29000 تومان</div><div align="center" class="kelid_kharid_col" style="margin: 0px; padding: 5px !important; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: middle !important; display: table-cell; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; direction: rtl; background: transparent;"><br>موکن ویزیت<br><br></div></div></div></div></div></div></div> text/html 2015-08-03T21:11:24+01:00 sundepilshop.mihanblog.com admin دستگاه بافت مو http://sundepilshop.mihanblog.com/post/9 <div style="text-align: center;"><strong style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">دستگاه بافت مو آفریقایی ۴ شاخه</strong></div><div style="text-align: center;"><strong style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><br></strong></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13931104173642braid1.jpg" alt="دستگاه بافت مو آفریقایی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">موهای خود را به مدلهای مختلف در بیاورید و از آن لذت ببرید</p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">داشتن موهای زیبا حق شماست …</p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">موهایتان را به سبک های متفاوت حالت دهید<br></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">تــاب دهیـد ، گیـس کنیـد و یـا آفـریقایـی ببـافید<br></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">با کمترین هزینه در منزل موهای خود را به زیباترین شکل بیارایید ...</p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">بدون نیاز به صرف وقت زیاد و هزینه های گزاف<br></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">بهترین و پرطرفدارترین دستگاه آرایش مو</p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><br></p><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13931104173610braid2.jpg" alt="دستگاه بافت مو 4 شاخه"></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><strong>ویژگی های محصول:</strong></p><ul style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: start;"><li style="text-align: justify;">سرعت بالا در بافت مو</li><li style="text-align: justify;">بافتن مو با کمترین هزینه ممکن و حذف هزینه های سالن زیبایی، رفت آمد و …</li><li style="text-align: justify;">قابل استفاده در هر ساعت که بخواهید</li><li style="text-align: justify;">امکان اجرای مدل های مختلف بافت مو</li><li style="text-align: justify;">بدون نیاز به دانش خاص و توانایی های آرایشگری</li></ul><div style="text-align: justify;"><font face="Tahoma, Geneva, sans-serif"><span style="font-size: 13px;"><br></span></font></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13931104173728braid3.jpg" alt="دستگاه بافت مو"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: justify;"><p data-mce-style="text-align: justify;" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><strong>دستگاه بافت مو آفریقایی چیست؟</strong></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">دستگاه بافت مو آفریقایی&nbsp;<em>braid x-press</em>&nbsp;یک دستگاه الکترو مکانیکی می باشد که در عین سادگی، کار بسیار جالب و خلاقانه ای را انجام می دهد. سری دستگاه بافت مو آفریقاییbraid x-press از چهار شاخه تشکیل شده است. روی هر شاخه شکافی برای نگهداری دسته مو قرار دارد. با چرخش سر دستگاه بافت مو آفریقایی braid x-press، دسته های مو به دور هم پیچیده شده و به راحتی بافته خواهند شد. شما می توانید شیوه کار&nbsp;دستگاه braid x-press را در ویدوئوهایی که در انتهای این مطلب وجود دارند مشاهده نمایید.</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><br></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><br></p><div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; text-align: -webkit-center; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13931104173751braid4.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; width: 530px; max-width: 530px; background: transparent;"></p></div><div dir="rtl" style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">نحوه کار با دستگاه بافت مو آفریقایی braid x-press&nbsp;شامل مراحل زیر است:</p><ol style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><li>دسته ای از مو را انتخاب نمایید.</li><li>انتهای این دسته را درون شکاف سر شاخه دستگاه بافت مو قرار دهید.</li><li>بسته به مدل مو و حالتی که مد نظر شما هست، ۱ تا ۳ دسته مو دیگر را نیز انتخاب نمود و درون شکاف سر شاخه دستگاه بافت مو braid x-press قرار دهید.</li><li>کلید روی دستگاه را فشار دهید تا سر دستگاه شروع به چرخش نماید</li><li>دسته های مو به راحتی و در زمانی بسیار کوتاه بافته خواهند شد. کلید را رها نمایید.</li></ol><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">به همین سادگی شما توانستید با استفاده از&nbsp;دستگاه بافت مو آفریقایی braid x-press&nbsp;موهای خود را ببافید. می توانید موهای خود را گیس کنید، تاب دهید و یا هر مدل بافت مو دیگری که مد نظرتان است پیاده کنید. در واقع با استفاده از این دستگاه بافت مو می توانید یک یا چند رشته از موهای خود را ببافید، تمام موهای خود را ریز ببافید (مدل مو آفریقایی)، بخشی از مو را بافته و دور سر بپیچانید و مدل های مو متنوع دیگر را اجرا نمایید.</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><br></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/1393110417375braid5.jpg" alt="دستگاه بافت مو آفریقایی"></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><br></p><div dir="rtl" style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><strong style="color: rgb(255, 20, 147);">مراحل کار بافت مو :</strong><br>&nbsp;<br><strong>1 - موهای تمیز را اتو کنید:</strong></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">بهتر است هنگامی که موهایتان را به تازگی شسته‌اید و تمیز کرده‌اید، از این دستگاه برای حالت دادن موهایتان استفاده کنید. وقتی موهایتان چرب است و چند روزی است حمام نرفته‌اید، از این دستگاه استفاده نکنید چون موهایتان آسیب می‌بینند.<br>&nbsp;<br><strong>۲ - سشوار بکشید:</strong></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">پس از صاف و یک دست کردن موهایتان با اتوی مو، روی آن ها سشوار بکشید. ولی به جای استفاده از باد داغ سشوار، از باد سرد آن استفاده کنید. این کار موهای شما را براق‌تر می‌کند و در عین حال چون از باد گرم سشوار استفاده نکرده‌اید، باز هم به نفع سلامت موهایتان کار کرده‌اید.<br>&nbsp;<br><strong>۳- پیش از‌ آن شانه کنید:</strong></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">برای این که راحتتر موهایتان را حالت دهید، پیش از استفاده از دستگاه، موهایتان را شانه کنید. حتما قبول دارید که حالت دادن موهای شانه شده بسیار راحت‌تر از موهای نامرتب و درهم است.<br>&nbsp;<br><strong>۴- شب بهتر از صبح:</strong></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">بهتر است شب به حمام بروید و موهایتان را بشویید و تمیز کنید و سپس آنها را با دستگاه ببافید و به رختخواب بروید، چون این کار موجب می‌شود صبح موهای زیباتری داشته باشید. اگر با موهای خیس و نامرتب بخوابید، صبح روز بعد باید مدت بیشتری را برای حالت دادن موهایتان&nbsp; صرف کنید.<br>&nbsp;<br><strong>۵- از ژل استفاده کنید:</strong></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">برای این که موهایتان بهتر حالت بگیرند، هر بخشی از آن را که می‌خواهید ببافید، ژل بزنید، این کار موجب می‌شود موهایتان بهتر حالت بگیرند و زیبا و براق نیز به نظر بیایند.</p></div><div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"><br><div align="center" style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"></div><div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div class="kelid_kharid_table" align="center" style="margin: 10px auto; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; display: table; width: auto; overflow: auto; float: none; height: auto; box-shadow: rgb(119, 119, 119) 1px 1px 5px; font-weight: bold; direction: ltr; background: transparent;"><div align="center" class="kelid_kharid_row" style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(153, 153, 153); outline: 0px; vertical-align: baseline; width: inherit; display: table-row; background: rgb(235, 235, 235);"><div class="kelid_kharid_col" style="margin: 0px; padding: 5px !important; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: middle !important; display: table-cell; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; direction: rtl; background: transparent;"><a href="http://ladyshop.eshopfa.biz/cart.aspx?s=52754&amp;q=oth1618" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: none; color: rgb(95, 95, 95); background: transparent;"><img alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/1/img/detailshop.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; width: 150px; background: transparent;"></a></div><div align="center" class="kelid_kharid_col" style="margin: 0px; padding: 5px !important; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: middle !important; display: table-cell; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; direction: rtl; background: transparent;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"><font face="Tahoma" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"><font color="#FF0000" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">قیمت :&nbsp;</font></font>27000 تومان</span></div><div align="center" class="kelid_kharid_col" style="margin: 0px; padding: 5px !important; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: middle !important; display: table-cell; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; direction: rtl; background: transparent;">&nbsp;دستگاه بافت مو آفریقایی ۴ شاخه<br></div></div></div></div></div></div></div></div> text/html 2015-08-02T21:06:20+01:00 sundepilshop.mihanblog.com admin اسپری بدن http://sundepilshop.mihanblog.com/post/8 <div style="text-align: center;"><strong style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">اسپری مخصوص بدن</strong></div><div style="text-align: center;"><strong style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><br></strong></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13931030140549spray1.jpg" alt="اسپری بدن"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">زنانه ، مردانه و اسپورت</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">با رایحه های ملایم و دلنشین</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">از بین برنده ی بوی نامطبوع زیر بغل و بدن</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">عدم تعرق و ایجاد آسایش</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">سلامتی و راحتی بدن در نتیجه شادابی و طراوت برای شما</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13931030141319spray2.jpg" alt="اسپری بدن"></p><p style="text-align: justify; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><strong>روش استفاده:</strong></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">پس از استحمام و یا اصلاح بدن، اسپری را در فاصله 10 سانتی متر از بدن نگاه داشته و به مقدار اندک روی پوست بپاشانید،حتما سعی کنید قبل از پوشیدن لباس از آن استفاده کنید، تا اسپری کاملا بر روی پوست شما بنشیند.این محصول حداکثر نیاز ها و امیال افراد ( خانم ها و آقایان ) را به طور کامل تامین می نمایند.</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13931030141424spray3.jpg" alt="اسپری بدن"></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><br></p><div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-size: 16px; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div align="center" style="font-family: Tahoma; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div class="kelid_kharid_table" align="center" style="margin: 10px auto; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; display: table; width: auto; overflow: auto; float: none; height: auto; box-shadow: rgb(119, 119, 119) 1px 1px 5px; font-weight: bold; direction: ltr; background: transparent;"><div align="center" class="kelid_kharid_row" style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(153, 153, 153); outline: 0px; vertical-align: baseline; width: inherit; display: table-row; background: rgb(235, 235, 235);"><div class="kelid_kharid_col" style="margin: 0px; padding: 5px !important; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: middle !important; display: table-cell; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; direction: rtl; background: transparent;"><a href="http://ladyshop.eshopfa.biz/cart.aspx?s=52754&amp;q=sa7019" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: none; color: rgb(95, 95, 95); background: transparent;"><img alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/1/img/detailshop.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; width: 150px; background: transparent;"></a></div><div align="center" class="kelid_kharid_col" style="margin: 0px; padding: 5px !important; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: middle !important; display: table-cell; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; direction: rtl; background: transparent;">قیمت:&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: line-through; background: transparent;">21600تومان&nbsp;</span><br><font face="Tahoma" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"><font color="#FF0000" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">قیمت :&nbsp;</font></font>18000 تومان</div><div align="center" class="kelid_kharid_col" style="margin: 0px; padding: 5px !important; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: middle !important; display: table-cell; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; direction: rtl; background: transparent;">ROZARIO</div></div><div align="center" class="kelid_kharid_row" style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(153, 153, 153); outline: 0px; vertical-align: baseline; width: inherit; display: table-row; background: rgb(235, 235, 235);"><div class="kelid_kharid_col" style="margin: 0px; padding: 5px !important; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: middle !important; display: table-cell; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; direction: rtl; background: transparent;"><a href="http://ladyshop.eshopfa.biz/cart.aspx?s=52754&amp;q=sa7020" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: none; color: rgb(95, 95, 95); background: transparent;"><img alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/1/img/detailshop.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; width: 150px; background: transparent;"></a></div><div align="center" class="kelid_kharid_col" style="margin: 0px; padding: 5px !important; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: middle !important; display: table-cell; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; direction: rtl; background: transparent;">قیمت:&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: line-through; background: transparent;">21600تومان&nbsp;</span><br><font face="Tahoma" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"><font color="#FF0000" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">قیمت :&nbsp;</font></font>18000 تومان</div><div align="center" class="kelid_kharid_col" style="margin: 0px; padding: 5px !important; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: middle !important; display: table-cell; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; direction: rtl; background: transparent;">Venis</div></div><div align="center" class="kelid_kharid_row" style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(153, 153, 153); outline: 0px; vertical-align: baseline; width: inherit; display: table-row; background: rgb(235, 235, 235);"><div class="kelid_kharid_col" style="margin: 0px; padding: 5px !important; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: middle !important; display: table-cell; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; direction: rtl; background: transparent;"><a href="http://ladyshop.eshopfa.biz/cart.aspx?s=52754&amp;q=sa7021" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: none; color: rgb(95, 95, 95); background: transparent;"><img alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/1/img/detailshop.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; width: 150px; background: transparent;"></a></div><div align="center" class="kelid_kharid_col" style="margin: 0px; padding: 5px !important; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: middle !important; display: table-cell; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; direction: rtl; background: transparent;">قیمت:&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: line-through; background: transparent;">21600تومان&nbsp;</span><br><font face="Tahoma" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"><font color="#FF0000" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">قیمت :&nbsp;</font></font>18000 تومان</div><div align="center" class="kelid_kharid_col" style="margin: 0px; padding: 5px !important; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: middle !important; display: table-cell; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; direction: rtl; background: transparent;">Artemis</div></div><div align="center" class="kelid_kharid_row" style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(153, 153, 153); outline: 0px; vertical-align: baseline; width: inherit; display: table-row; background: rgb(235, 235, 235);"><div class="kelid_kharid_col" style="margin: 0px; padding: 5px !important; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: middle !important; display: table-cell; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; direction: rtl; background: transparent;"><a href="http://ladyshop.eshopfa.biz/cart.aspx?s=52754&amp;q=sa7022" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: none; color: rgb(95, 95, 95); background: transparent;"><img alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/1/img/detailshop.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; width: 150px; background: transparent;"></a></div><div align="center" class="kelid_kharid_col" style="margin: 0px; padding: 5px !important; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: middle !important; display: table-cell; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; direction: rtl; background: transparent;">قیمت:&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: line-through; background: transparent;">21600تومان&nbsp;</span><br><font face="Tahoma" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"><font color="#FF0000" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">قیمت :&nbsp;</font></font>18000 تومان</div><div align="center" class="kelid_kharid_col" style="margin: 0px; padding: 5px !important; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: middle !important; display: table-cell; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; direction: rtl; background: transparent;">Leopard</div></div></div></div><div align="center" style="margin: 60px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; overflow: auto; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><p style="font-family: Tahoma; margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/1393103014140spray4.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; width: 496px; max-width: 530px; background: transparent;"><br></p><div dir="rtl" style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><h1 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 5px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(240, 18, 21); letter-spacing: -1px; line-height: 1em; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><p data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal;"><strong><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif">ROZARIO</font></strong></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal;">نوع : اسپری بدن</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal;">حجم : ml 200 ml</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal;">قابل استفاده :آقایان و خانم ها</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13px; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal;">قدرت رایحه : متوسط</p></h1></div><font face="Tahoma"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline-color: initial; outline-style: initial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13931030141527spray5.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; width: 496px; max-width: 530px; background: transparent;"></span></font><br><div style="font-family: Tahoma; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><h1 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 5px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(240, 18, 21); letter-spacing: -1px; line-height: 1em; background: transparent;"><p data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal;"><strong>Venis</strong></p><p dir="rtl" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal;">نوع : اسپری بدن</p><p dir="rtl" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal;">حجم :&nbsp;ml&nbsp;200 ml&nbsp;</p><p dir="rtl" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal;">قابل استفاده :آقایان و خانم ها</p><p dir="rtl" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal;">قدرت رایحه :&nbsp;متوسط</p></h1></div><font face="Tahoma"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline-color: initial; outline-style: initial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13931030141550spray6.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; width: 496px; max-width: 530px; background: transparent;"></span></font><br><div style="font-family: Tahoma; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><h1 style="margin: 0px; padding: 0px 0px 5px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(240, 18, 21); letter-spacing: -1px; line-height: 1em; background: transparent;"><p data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal;"><strong>Artemis</strong></p><p dir="rtl" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal;">نوع : اسپری بدن</p><p dir="rtl" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal;">حجم :&nbsp;ml&nbsp;200 ml&nbsp;</p><p dir="rtl" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal;">قابل استفاده :&nbsp;خانم ها</p><p dir="rtl" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal;">قدرت رایحه :&nbsp;متوسط</p></h1></div><font face="Tahoma"><span style="border-style: initial; border-color: initial; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline-color: initial; outline-style: initial; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/1393103014169spray7.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; width: 496px; max-width: 530px; background: transparent;"></span></font><br><h1 style="font-family: Tahoma; margin: 0px; padding: 0px 0px 5px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; font-size: 24px; vertical-align: baseline; color: rgb(240, 18, 21); letter-spacing: -1px; line-height: 1em; background-image: initial; background-attachment: initial; background-color: transparent; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><p data-mce-style="text-align: center;" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal;"><strong>Leopard</strong></p><p dir="rtl" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal;">نوع : اسپری بدن</p><p dir="rtl" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal;">حجم :&nbsp;ml&nbsp;200 ml&nbsp;</p><p dir="rtl" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal;">قابل استفاده : آقایان</p><p dir="rtl" style="color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal;">قدرت رایحه :&nbsp;متوسط</p></h1></div><div align="center" style="font-family: Tahoma; margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; border-image-source: initial; border-image-slice: initial; border-image-width: initial; border-image-outset: initial; border-image-repeat: initial; outline: 0px; vertical-align: baseline; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"><div class="kelid_kharid_table" align="center" style="margin: 10px auto; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; display: table; width: auto; overflow: auto; float: none; height: auto; box-shadow: rgb(119, 119, 119) 1px 1px 5px; font-weight: bold; direction: ltr; background: transparent;"><div align="center" class="kelid_kharid_row" style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(153, 153, 153); outline: 0px; vertical-align: baseline; width: inherit; display: table-row; background: rgb(235, 235, 235);"><div class="kelid_kharid_col" style="margin: 0px; padding: 5px !important; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: middle !important; display: table-cell; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; direction: rtl; background: transparent;"><a href="http://ladyshop.eshopfa.biz/cart.aspx?s=52754&amp;q=sa7019" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: none; color: rgb(95, 95, 95); background: transparent;"><img alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/1/img/detailshop.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; width: 150px; background: transparent;"></a></div><div align="center" class="kelid_kharid_col" style="margin: 0px; padding: 5px !important; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: middle !important; display: table-cell; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; direction: rtl; background: transparent;">قیمت:&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: line-through; background: transparent;">21600تومان&nbsp;</span><br><font face="Tahoma" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"><font color="#FF0000" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">قیمت :&nbsp;</font></font>18000 تومان</div><div align="center" class="kelid_kharid_col" style="margin: 0px; padding: 5px !important; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: middle !important; display: table-cell; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; direction: rtl; background: transparent;">ROZARIO</div></div><div align="center" class="kelid_kharid_row" style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(153, 153, 153); outline: 0px; vertical-align: baseline; width: inherit; display: table-row; background: rgb(235, 235, 235);"><div class="kelid_kharid_col" style="margin: 0px; padding: 5px !important; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: middle !important; display: table-cell; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; direction: rtl; background: transparent;"><a href="http://ladyshop.eshopfa.biz/cart.aspx?s=52754&amp;q=sa7020" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: none; color: rgb(95, 95, 95); background: transparent;"><img alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/1/img/detailshop.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; width: 150px; background: transparent;"></a></div><div align="center" class="kelid_kharid_col" style="margin: 0px; padding: 5px !important; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: middle !important; display: table-cell; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; direction: rtl; background: transparent;">قیمت:&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: line-through; background: transparent;">21600تومان&nbsp;</span><br><font face="Tahoma" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"><font color="#FF0000" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">قیمت :&nbsp;</font></font>18000 تومان</div><div align="center" class="kelid_kharid_col" style="margin: 0px; padding: 5px !important; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: middle !important; display: table-cell; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; direction: rtl; background: transparent;">Venis</div></div><div align="center" class="kelid_kharid_row" style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(153, 153, 153); outline: 0px; vertical-align: baseline; width: inherit; display: table-row; background: rgb(235, 235, 235);"><div class="kelid_kharid_col" style="margin: 0px; padding: 5px !important; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: middle !important; display: table-cell; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; direction: rtl; background: transparent;"><a href="http://ladyshop.eshopfa.biz/cart.aspx?s=52754&amp;q=sa7021" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: none; color: rgb(95, 95, 95); background: transparent;"><img alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/1/img/detailshop.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; width: 150px; background: transparent;"></a></div><div align="center" class="kelid_kharid_col" style="margin: 0px; padding: 5px !important; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: middle !important; display: table-cell; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; direction: rtl; background: transparent;">قیمت:&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: line-through; background: transparent;">21600تومان&nbsp;</span><br><font face="Tahoma" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"><font color="#FF0000" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">قیمت :&nbsp;</font></font>18000 تومان</div><div align="center" class="kelid_kharid_col" style="margin: 0px; padding: 5px !important; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: middle !important; display: table-cell; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; direction: rtl; background: transparent;">Artemis</div></div><div align="center" class="kelid_kharid_row" style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(153, 153, 153); outline: 0px; vertical-align: baseline; width: inherit; display: table-row; background: rgb(235, 235, 235);"><div class="kelid_kharid_col" style="margin: 0px; padding: 5px !important; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: middle !important; display: table-cell; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; direction: rtl; background: transparent;"><a href="http://ladyshop.eshopfa.biz/cart.aspx?s=52754&amp;q=sa7022" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: none; color: rgb(95, 95, 95); background: transparent;"><img alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/1/img/detailshop.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; width: 150px; background: transparent;"></a></div><div align="center" class="kelid_kharid_col" style="margin: 0px; padding: 5px !important; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: middle !important; display: table-cell; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; direction: rtl; background: transparent;">قیمت:&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: line-through; background: transparent;">21600تومان&nbsp;</span><br><font face="Tahoma" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"><font color="#FF0000" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">قیمت :&nbsp;</font></font>18000 تومان</div><div align="center" class="kelid_kharid_col" style="margin: 0px; padding: 5px !important; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: middle !important; display: table-cell; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; direction: rtl; background: transparent;">Leopard</div></div></div></div></div></div></div></div> text/html 2015-08-02T20:05:32+01:00 sundepilshop.mihanblog.com admin شانه مو هیر بین http://sundepilshop.mihanblog.com/post/7 <div style="text-align: center;"><strong style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif;"><font size="2">شانه هیر بین Hair Bean</font></strong></div><div style="text-align: center;"><strong style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><br></strong></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13931024161147hair1.jpg" alt="شانه مو هیر بین"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">قابل استفاده برای موهای خیس و خشک</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">محصول اورجینال</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">دارای محفظه نگهدارنده و آینه</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">بازکردن گره موها</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><br></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13931024161513hair7.jpg" alt="شانه مو هیر بین"></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><br></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">با شانه ی هیر بین موهای خود را چه خیس و چه خشک به راحتی شانه کنید</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><br></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13931024161638hair3.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; width: 530px; max-width: 530px; background: transparent;"></span><span style="font-family: Tahoma; font-size: 16px;"></span></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><br></span></p><div class="kelid_kharid_table" align="center" style="margin: 10px auto; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; display: table; width: auto; overflow: auto; float: none; height: auto; box-shadow: rgb(119, 119, 119) 1px 1px 5px; font-weight: bold; direction: ltr; font-family: Tahoma; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div align="center" class="kelid_kharid_row" style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(153, 153, 153); outline: 0px; vertical-align: baseline; width: inherit; display: table-row; background: rgb(235, 235, 235);"><div class="kelid_kharid_col" style="margin: 0px; padding: 5px !important; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: middle !important; display: table-cell; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; direction: rtl; background: transparent;"><a href="http://ladyshop.eshopfa.biz/cart.aspx?s=52754&amp;q=sa6941" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: none; color: rgb(95, 95, 95); background: transparent;"><img alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/1/img/detailshop.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; width: 150px; background: transparent;"></a></div><div align="center" class="kelid_kharid_col" style="margin: 0px; padding: 5px !important; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: middle !important; display: table-cell; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; direction: rtl; background: transparent;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"><font face="Tahoma" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"><font color="#FF0000" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">قیمت :&nbsp;</font></font>12000 تومان</span></div><div align="center" class="kelid_kharid_col" style="margin: 0px; padding: 5px !important; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: middle !important; display: table-cell; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; direction: rtl; background: transparent;">شانه هیر بین</div></div></div><p ;="" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><br></span></p><p ;="" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">با&nbsp;شانه گره باز کن هیر بین&nbsp;می توانید موهای خود را چه در حالت خیس و چه در حالت خشک به راحتی شانه کنید.&nbsp;گره مو باز کن هیر بین&nbsp;به شما این امکان را می دهد در زمانی کوتاه بدون آنکه شانه در موهایتان گیر کند و مجبور به تحمل درد در حین شانه زدن شوید ،&nbsp;موهای خود را&nbsp;به راحتی شانه نمایید.</span></p><p ;="" dir="rtl" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><br></span></p><div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/1393102416166hair5.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; width: 496px; max-width: 530px; background: transparent;"><br><br><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13931024161723hair4.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; width: 496px; max-width: 530px; background: transparent;"></span><br><br><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13931024161739hair6.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; width: 496px; max-width: 530px; background: transparent;"></div><div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><br></div><div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div class="kelid_kharid_table" align="center" style="margin: 10px auto; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; display: table; width: auto; overflow: auto; float: none; height: auto; box-shadow: rgb(119, 119, 119) 1px 1px 5px; font-weight: bold; direction: ltr; background: transparent;"><div align="center" class="kelid_kharid_row" style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(153, 153, 153); outline: 0px; vertical-align: baseline; width: inherit; display: table-row; background: rgb(235, 235, 235);"><div class="kelid_kharid_col" style="margin: 0px; padding: 5px !important; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: middle !important; display: table-cell; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; direction: rtl; background: transparent;"><a href="http://ladyshop.eshopfa.biz/cart.aspx?s=52754&amp;q=sa6941" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: none; color: rgb(95, 95, 95); background: transparent;"><img alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/1/img/detailshop.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; width: 150px; background: transparent;"></a></div><div align="center" class="kelid_kharid_col" style="margin: 0px; padding: 5px !important; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: middle !important; display: table-cell; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; direction: rtl; background: transparent;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"><font face="Tahoma" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"><font color="#FF0000" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">قیمت :&nbsp;</font></font>12000 تومان</span></div><div align="center" class="kelid_kharid_col" style="margin: 0px; padding: 5px !important; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: middle !important; display: table-cell; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; direction: rtl; background: transparent;">شانه هیر بین</div></div></div></div></div> text/html 2015-08-02T19:07:14+01:00 sundepilshop.mihanblog.com admin پكیج زیبایی تاچ بیوتی http://sundepilshop.mihanblog.com/post/6 <div style="text-align: center;"><strong style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">پکیج زیبایی تاچ بیوتی 8 محصولی Beauty Touch</strong></div><div style="text-align: center;"><strong style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><br></strong></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13931022175955touchbeauty1.jpg" alt="پکیج زیبایی تاچ بیوتی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">ست زیبایی بیوتی تاچ محصولی جدید با کیفیتی بسیار بالا و استثنایی بوده که با طراحی بی نظیر خود تمام نیازهای زیبایی و ارایشی یک بانوی ایرانی را در یک مجموعه کامل فراهم می سازد. دارای پکیج شیک مناسب برای هدیه دادن.</span></div><div style="text-align: justify;"><span style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><br></span></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13931022180032touchbeauty3.jpg" alt="پکیج زیبایی تاچ بیوتی"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: justify;"><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><strong>محصولات داخل پکیج تاچ بیوتی :</strong></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">1- موزن صورت و بدن</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">2- مورن گوش و بینی</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">3- ماساژور و لایه بردار پوست صورت با ۴ سری متفاوت</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">4- پرزگیر لباس</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">5- ماساژور غلتکی صورت با نور اینفرارد</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">6- آینه باز شو چراغدار</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">7- سوهان ناخن شیشه ای با چراغ LED</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">8- فر موژه حرارتی</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><br></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: -webkit-center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; direction: rtl; color: rgb(48, 48, 48); background: rgb(255, 255, 255);"></div></p><div class="kelid_kharid_table" align="center" style="margin: 10px auto; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; text-align: center; display: table; width: auto; overflow: auto; float: none; height: auto; box-shadow: rgb(119, 119, 119) 1px 1px 5px; font-weight: bold; direction: ltr; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background: rgb(255, 255, 255);"><div align="center" class="kelid_kharid_row" style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(153, 153, 153); outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; width: inherit; display: table-row; background: rgb(255, 255, 255);"><div class="kelid_kharid_col" style="margin: 0px; padding: 5px !important; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: middle !important; display: table-cell; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; direction: rtl; background: transparent;"><a href="http://ladyshop.eshopfa.biz/cart.aspx?s=52754&amp;q=sa6861" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; text-decoration: none; color: rgb(95, 95, 95); background: transparent;"><img alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/1/img/detailshop.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; width: 150px; background: transparent;"></a></div><div align="center" class="kelid_kharid_col" style="margin: 0px; padding: 5px !important; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: middle !important; display: table-cell; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; direction: rtl; background: transparent;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; background: transparent;"><font face="Tahoma" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; background: transparent;"><font color="#FF0000" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: baseline; background: transparent;">قیمت :&nbsp;</font></font>86000 تومان</span></div><div align="center" class="kelid_kharid_col" style="margin: 0px; padding: 5px !important; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: middle !important; display: table-cell; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; direction: rtl; background: transparent;">پکیج زیبایی تاچ بیوتی</div></div></div><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: start;"><strong><br></strong></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: start;"><strong>محصولات تاچ بیوتی:</strong></p><p style="text-align: justify; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">- موزن بدن : electric lady shaver موزنی کوچک و قوی با طراحی ظریف و زیبا که با دو باتری نیم قلمی کار میکند و با آب براحتی تمیز میشود.</p><p style="text-align: justify; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><br></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/1393102218002touchbeauty4.jpg" alt="موزن بدن تاچ بیوتی"></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><br></p><p style="text-align: justify; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">- موزن گوش و بینی :‌ electric nose hair cleaner با موتور قوی و تیغه تیز مناسب برای کوتاه کردن موهای زائد گوش و بینی.</p><p style="text-align: justify; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><br></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13931022180243touchbeauty5.jpg" alt="موزن گوش و بینی تاچ بیوتی"></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><br></p><p style="text-align: justify; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">ماساژور و لایه بردار پوست : electirc beauty &amp; clean set با چهار سری متفاوت برای ۱- سری اسفنجی برای بالا بردن متابولیزم و گردش خون زیر پوست ۲- سری شونه ای برای پاک کنندگی پوست ۳- سری فوم برای پولیش کردن پوست ۴- سری ماساژور برای صورت و بدن.</p><p style="text-align: justify; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><br></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13931022180323touchbeauty6.jpg" alt="ماساژور و لایه بردار پوست"></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><br></p><p style="text-align: justify; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">پرز گیر لباس electric lindt remover : پرزگیر بسیار قوی و با کیفیت که با دو باتری قلمی کار می کندو مخزن بزرگ دارد.</p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13931022180343touchbeauty7.jpg" alt="پرزگیر لباس"></p><p style="text-align: justify; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">ماساژور دستی با نور اینفرارد: foton skin treatment این ماساژور که بدون باتری کار میکند انرژی لازم برای روشن شدن لامپ و پخش شدن نور infrared را با چرخش ماساژور روی پوست بدست می آورد با بالا بردن گردش خون بعلت تابش نور باعث تولید سلول های جدید ، از بین بردن خستگی عضلات و باکتری میشود پوست را سالم و تمیز نگه دارد.</p><p style="text-align: justify; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><br></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/1393102218048touchbeauty8.jpg" alt="ماساژور دستی با نور اینفرارد"></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><br></p><p style="text-align: justify; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">آینه باز شو چراغدار : led lighted compact mirror با دو باتری نیم قلمی می تونید led آینه رو روشن کنید و با فنر مخصوص موقع فشار دادن دکمه، آینه به آرومی باز میشود و با طراحی خاص و پلاستیک نرم کارد شده در دو سمت آینه حس بهتری به شما میدهد.</p><p style="text-align: justify; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><br></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13931022180428touchbeauty9.jpg" alt="آینه بازشو چراغدار"></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><br></p><p style="text-align: justify; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">سوهان ناخن چراغدار: led lighted glass bail-file مناسب برای ناخن های طبیعی و مصنوعی، چراغ led با دکمه خاموش و روشن و سه باتری ساعتی ( داخل محصول موجود هست) و قابل استفاده از هر دو سمت.</p><p style="text-align: justify; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><br></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13931022180447touchbeauty10.jpg" alt="سوهان ناخن چراغدار"></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><br></p><p style="text-align: justify; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">فر موژه حرارتی: heated eyelash curler بدون خطر و سریع با دو باتری نیم قلمی ( شامل پکیج نمی باشد)با حرارت کنترل شده ( حدود ۴۰ درجه) براحتی موژه ها رو حالت میده.</p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/1393102218043touchbeauty11.jpg" alt="فر موژه حرارتی"></p><div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; text-align: -webkit-center; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div class="kelid_kharid_table" align="center" style="margin: 10px auto; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; display: table; width: auto; overflow: auto; float: none; height: auto; box-shadow: rgb(119, 119, 119) 1px 1px 5px; font-weight: bold; direction: ltr; background: transparent;"><div align="center" class="kelid_kharid_row" style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(153, 153, 153); outline: 0px; vertical-align: baseline; width: inherit; display: table-row; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div class="kelid_kharid_col" style="margin: 0px; padding: 5px !important; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: middle !important; display: table-cell; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; direction: rtl; background: transparent;"><a href="http://ladyshop.eshopfa.biz/cart.aspx?s=52754&amp;q=sa6861" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: none; color: rgb(95, 95, 95); background: transparent;"><img alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/1/img/detailshop.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; width: 150px; background: transparent;"></a></div><div align="center" class="kelid_kharid_col" style="margin: 0px; padding: 5px !important; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: middle !important; display: table-cell; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; direction: rtl; background: transparent;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"><font face="Tahoma" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"><font color="#FF0000" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">قیمت :&nbsp;</font></font>86000 تومان</span></div><div align="center" class="kelid_kharid_col" style="margin: 0px; padding: 5px !important; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: middle !important; display: table-cell; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; direction: rtl; background: transparent;">پکیج زیبایی تاچ بیوتی</div></div></div></div></div> text/html 2015-07-23T19:57:30+01:00 sundepilshop.mihanblog.com admin كرم مرطوب كننده آلوئه ورا http://sundepilshop.mihanblog.com/post/5 <div style="text-align: center;"><p align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><font size="2"><span style="font-family: yekan, Tahoma, Arial; line-height: 25px; box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">كرم&nbsp;</span></strong></span><span style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody0" style="box-sizing: border-box;"><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="line-height: 25px;">مرطوب كننده&nbsp;</span></font><span lang="fa" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 25px; box-sizing: border-box;">و&nbsp;</span><font face="tahoma, arial, helvetica, sans-serif"><span style="line-height: 25px;">مغذی</span></font><span lang="fa" style="font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif; line-height: 25px; box-sizing: border-box;">&nbsp;</span></span></span></strong></span><strong style="font-family: yekan, Tahoma, Arial; line-height: 25px; box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody1" style="box-sizing: border-box;">آلوئه ورا</span></span></strong></font></p><div class="product_comment" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; font-family: yekan, Tahoma, Arial; line-height: 25px;"><font size="2"><strong style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody" style="box-sizing: border-box;"><p class="MsoNormal" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><span style="box-sizing: border-box;">جهت مرطوب كنندگی پوست صورت و كل بدن</span></p></span></span></strong><strong style="box-sizing: border-box;">&nbsp;<span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody" style="box-sizing: border-box;">تغذیه كننده و تقویت كننده پوست</span></span></strong></font><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px;"><font size="2"><strong style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;">به خو<span lang="fa" style="box-sizing: border-box;">بی</span>&nbsp;از پوست مراقبت&nbsp;</span></strong><span style="box-sizing: border-box; font-family: tahoma, arial, helvetica, sans-serif;"><span style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody" style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;">و آن را شاداب و درخشان می نماید</strong><br style="box-sizing: border-box;"></span></span><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody" style="box-sizing: border-box;"><br style="box-sizing: border-box;"></span><span style="box-sizing: border-box;"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody" style="box-sizing: border-box;"><strong style="box-sizing: border-box;">حاوی گیاه و عصاره تغلیظ شده گیاه معجزه گر آلوئه ورا+كولاژن+ویتامین&nbsp;</strong></span></span></span><strong style="box-sizing: border-box;"><span style="box-sizing: border-box;"><span id="ctl00_ContentPlaceHolder1_lblGoodBody" style="box-sizing: border-box;">E</span></span></strong></span></font></p></div><p align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: yekan, Tahoma, Arial; line-height: 25px;"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" style="box-sizing: border-box;" size="2"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box;">&nbsp;<b>ضد&nbsp;چروك، آبرسان و سفت كننده&nbsp;صورت</b></span></font></p><p align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: yekan, Tahoma, Arial; line-height: 25px;"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" style="box-sizing: border-box;" size="2"><b><span lang="FA" style="box-sizing: border-box;">پدیده سال 20</span>11<span lang="FA" style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</span>&nbsp;<span lang="FA" style="box-sizing: border-box;">اروپا</span></b></font></p><p align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: yekan, Tahoma, Arial; line-height: 25px;"><b style="box-sizing: border-box;"><font face="Tahoma" style="box-sizing: border-box;" size="2">دیگر نیازنیست مواد مختلف برای مراقبت از پوست</font></b></p><p align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: yekan, Tahoma, Arial; line-height: 25px;"><b style="box-sizing: border-box;"><font face="Tahoma" style="box-sizing: border-box;" size="2">&nbsp;صورتتان بخرید و<span lang="fa" style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</span>هزینه های فراوان بپردازید</font></b></p><p align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: yekan, Tahoma, Arial; line-height: 25px;"><b style="box-sizing: border-box;"><font face="Tahoma" style="box-sizing: border-box;" size="2">همه آن چیزی كه برای یك صورت زیبا و با نشاط به آن نیاز دارید</font></b></p><p align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: yekan, Tahoma, Arial; line-height: 25px;"><b style="box-sizing: border-box;"><font face="Tahoma" style="box-sizing: border-box;" size="2">آیا می دانید چهره زیبا وپر نشاط به چه میزان</font></b></p><p align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: yekan, Tahoma, Arial; line-height: 25px;"><b style="box-sizing: border-box;"><font face="Tahoma" style="box-sizing: border-box;" size="2">&nbsp;در روابط اجتماعی شما تاثیر گذار است؟</font></b></p><p align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: yekan, Tahoma, Arial; line-height: 25px;"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box;"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" style="box-sizing: border-box;" size="2"><b>نتیجه اعجاب انگیز آنرا در مدت زمانی بسیار كوتاه</b></font></span></p><p align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: yekan, Tahoma, Arial; line-height: 25px;"><span lang="FA" style="box-sizing: border-box;"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" style="box-sizing: border-box;" size="2"><b>&nbsp;تا حدی كه خودتان نیز باورتان نمیشود مشاهده خواهید نمود</b></font></span></p><p align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: yekan, Tahoma, Arial; line-height: 25px;"><span lang="fa" style="box-sizing: border-box;"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;" size="2">همراه كتاب رمز و راز شیك پوشی بعنوان هدیه</font></span></p><p align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: yekan, Tahoma, Arial; font-size: 14px; line-height: 25px;"><span lang="fa" style="box-sizing: border-box;"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#FF3300" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt; font-weight: 700;"><br></font></span></p><p align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: yekan, Tahoma, Arial; font-size: 14px; line-height: 25px;"><span lang="fa" style="box-sizing: border-box;"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#FF3300" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt; font-weight: 700;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://qwqw3698.com/nabimages/ngoodimages/Aloe1.jpg" alt="كرم مرطوب كننده آلوئه ورا"></font></span></p><p align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: yekan, Tahoma, Arial; font-size: 14px; line-height: 25px;"><span lang="fa" style="box-sizing: border-box;"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" color="#FF3300" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt; font-weight: 700;"><br></font></span></p><p align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: yekan, Tahoma, Arial; font-size: 14px; line-height: 25px;"><span lang="fa" style="box-sizing: border-box;"><font face="Tahoma, Arial, Helvetica, sans-serif" style="box-sizing: border-box; font-size: 12pt; font-weight: 700;"><span lang="en-us" style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma; font-size: large; font-weight: normal;"><font face="Tahoma" style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box;" color="#ff6666">قیمت :</font><font color="#FF0000" style="color: rgb(102, 102, 102); box-sizing: border-box;">&nbsp;</font></font><font color="#666666">11500&nbsp;</font></span><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: Tahoma; font-size: large; font-weight: normal;">تومان</span></font></span></p><p align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: yekan, Tahoma, Arial; font-size: 14px; line-height: 25px;"><a href="http://ladyshop.eshopfa.biz/cart.aspx?s=52754&amp;q=sa1741" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://newstore.eshopfa.biz/template/10/img/detailshop.gif" alt=""></a></p><p align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: yekan, Tahoma, Arial; font-size: 14px; line-height: 25px;"><br></p><p dir="rtl" align="justify" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 0cm 0pt; color: rgb(102, 102, 102); font-family: yekan, Tahoma, Arial; font-size: 14px; line-height: 28px;"><span xml:lang="fa" lang="fa" style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma; color: rgb(255, 0, 0); font-size: 12pt;">اثرات معجزه آسای آلوئه ورا و ویتامین&nbsp;</span><span xml:lang="fa" style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma; color: rgb(255, 0, 0); font-size: 12pt;">E</span><span xml:lang="fa" lang="fa" style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma; color: rgb(255, 0, 0); font-size: 12pt;">:</span></p><p dir="rtl" align="justify" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 10.3pt 0pt 0cm; font-family: yekan, Tahoma, Arial; font-size: 14px; text-indent: 10.3pt; line-height: 28px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma; font-size: 12pt;">*</span><span xml:lang="fa" lang="fa" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma; font-size: 12pt;">به واسطه افزایش غلظت كلاژن والاستین و حفظ آنها ، به صورت قابل ملاحظه ای از میزان چین و چروك پوست می كاهد.</span></p><p dir="rtl" align="justify" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 10.3pt 0pt 0cm; font-family: yekan, Tahoma, Arial; font-size: 14px; text-indent: 10.3pt; line-height: 28px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma; font-size: 12pt;">*</span><span xml:lang="fa" lang="fa" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma; font-size: 12pt;">موجب افزایش میزان رطوبت پوست می گردد.</span></p><p dir="rtl" align="justify" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 10.3pt 0pt 0cm; font-family: yekan, Tahoma, Arial; font-size: 14px; text-indent: 10.3pt; line-height: 28px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma; font-size: 12pt;">*</span><span xml:lang="fa" lang="fa" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma; font-size: 12pt;">عروق سطحی قابل رویت پوست و لك های ناشی از سن را كاهش می دهد.</span></p><p dir="rtl" align="justify" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 10.3pt 0pt 0cm; font-family: yekan, Tahoma, Arial; font-size: 14px; text-indent: 10.3pt; line-height: 28px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma; font-size: 12pt;">*</span><span xml:lang="fa" lang="fa" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma; font-size: 12pt;">پوست را روشن ، شاداب و جوانتر می سازد.</span></p><p dir="rtl" align="justify" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 10.3pt 0pt 0cm; font-family: yekan, Tahoma, Arial; font-size: 14px; text-indent: 10.3pt; line-height: 28px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma; font-size: 12pt;">*</span><span xml:lang="fa" lang="fa" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma; font-size: 12pt;">انرژی شخص را بدون هیچگونه تغییری در وزن افزایش می دهد.</span></p><p dir="rtl" align="justify" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 10.3pt 0pt 0cm; font-family: yekan, Tahoma, Arial; font-size: 14px; text-indent: 10.3pt; line-height: 28px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma; font-size: 12pt;">*</span><span xml:lang="fa" lang="fa" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma; font-size: 12pt;">از بیماری های قلبی و عروقی پیشگیری می كند.</span></p><p dir="rtl" align="justify" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 10.3pt 0pt 0cm; font-family: yekan, Tahoma, Arial; font-size: 14px; text-indent: 10.3pt; line-height: 28px;"><span style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma; font-size: 12pt;">*</span><span xml:lang="fa" lang="fa" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma; font-size: 12pt;">ضد سرطان می باشد.</span></p><p dir="rtl" align="justify" style="box-sizing: border-box; margin: 0cm 10.3pt 0pt 0cm; color: rgb(102, 102, 102); font-family: yekan, Tahoma, Arial; font-size: 14px; text-indent: 10.3pt; line-height: 28px;"><span xml:lang="fa" lang="fa" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma; color: rgb(51, 102, 255); font-size: 12pt;"><br></span></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0cm 10.3pt 0pt 0cm; color: rgb(102, 102, 102); font-family: yekan, Tahoma, Arial; font-size: 14px; text-indent: 10.3pt; line-height: 28px;"><span xml:lang="fa" lang="fa" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma; color: rgb(51, 102, 255); font-size: 12pt;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://qwqw3698.com/nabimages/ngoodimages/Aloe2.jpg" alt="كرم مرطوب كننده آلوئه ورا"></span></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0cm 10.3pt 0pt 0cm; color: rgb(102, 102, 102); font-family: yekan, Tahoma, Arial; font-size: 14px; text-indent: 10.3pt; line-height: 28px;"><span xml:lang="fa" lang="fa" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma; color: rgb(51, 102, 255); font-size: 12pt;"><br></span></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0cm 10.3pt 0pt 0cm; font-family: yekan, Tahoma, Arial; font-size: 14px; text-indent: 10.3pt; line-height: 28px;"><span xml:lang="fa" lang="fa" dir="rtl" style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma; font-size: 12pt;"><span lang="en-us" style="box-sizing: border-box; font-size: large; line-height: 25px; text-indent: 0px;"><font face="Tahoma" style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box;" color="#ff6666">قیمت :</font><font color="#FF0000" style="color: rgb(102, 102, 102); box-sizing: border-box;">&nbsp;</font></font><font color="#666666">11500&nbsp;</font></span><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-size: large; line-height: 25px; text-indent: 0px;">تومان</span></span></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0cm 10.3pt 0pt 0cm; color: rgb(102, 102, 102); font-family: yekan, Tahoma, Arial; font-size: 14px; text-indent: 10.3pt; line-height: 28px;"><a href="http://ladyshop.eshopfa.biz/cart.aspx?s=52754&amp;q=sa1741" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://newstore.eshopfa.biz/template/10/img/detailshop.gif" alt=""></a></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0cm 10.3pt 0pt 0cm; color: rgb(102, 102, 102); font-family: yekan, Tahoma, Arial; font-size: 14px; text-indent: 10.3pt; line-height: 28px;"><br></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: justify; box-sizing: border-box; margin: 0cm 10.3pt 0pt 0cm; color: rgb(102, 102, 102); font-family: yekan, Tahoma, Arial; font-size: 14px; text-indent: 10.3pt; line-height: 28px;"><font face="Tahoma" color="#3333CC" style="box-sizing: border-box; text-indent: 0px; font-size: 11pt;">▪ ویتامین E</font><font face="Tahoma" color="#333333" style="box-sizing: border-box; text-indent: 0px; font-size: 11pt;"><br style="box-sizing: border-box;">ویتامینE یك ماده مغذی ضداكسیداسیون (آنتی اكسیدان) است و عمده ترین آنتی اكسیدانی است كه در پوست انسان یافت می شود. كاهش میزان آن در پوست با ایجاد شدن چروك پوستی همراهی دارد.<br style="box-sizing: border-box;">گفته شده است كه ویتامین E با خنثی كردن رادیكال های آزاد - مواد واكنش دهنده آسیب رسان تولید شده در جریان واكنش های شیمیایی در بدن - باعث ایجاد شدن پوستی هموار و لطیف و بدون چروك می شود.<br style="box-sizing: border-box;">مطالعات در حیوانات آزمایشگاهی نشان دهنده اثرات ضدچروك ویتامین E است. یكی از چند مطالعه انسانی در مورد ویتامین E نشان دهنده كاهش اندك چین و چروك، خشكی و انعطاف ناپذیری، طول خطوط پوست صورت و عمق چروك ها بوده است. اثرات جانبی ممكن است شامل تورم، قرمزی و خارش پوست (التهاب پوست ناشی از تماس یا درماتیت تماسی) باشد.</font></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: justify; box-sizing: border-box; margin: 0cm 10.3pt 0pt 0cm; color: rgb(102, 102, 102); font-family: yekan, Tahoma, Arial; font-size: 14px; text-indent: 10.3pt; line-height: 28px;"><font face="Tahoma" color="#333333" style="box-sizing: border-box; text-indent: 0px; font-size: 11pt;"><br></font></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0cm 10.3pt 0pt 0cm; color: rgb(102, 102, 102); font-family: yekan, Tahoma, Arial; font-size: 14px; text-indent: 10.3pt; line-height: 28px;"><font face="Tahoma" color="#333333" style="box-sizing: border-box; text-indent: 0px; font-size: 11pt;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://qwqw3698.com/nabimages/ngoodimages/Aloe3.jpg" alt="كرم مرطوب كننده آلوئه ورا"></font></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0cm 10.3pt 0pt 0cm; color: rgb(102, 102, 102); font-family: yekan, Tahoma, Arial; font-size: 14px; text-indent: 10.3pt; line-height: 28px;"><font face="Tahoma" color="#333333" style="box-sizing: border-box; text-indent: 0px; font-size: 11pt;"><br></font></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0cm 10.3pt 0pt 0cm; font-family: yekan, Tahoma, Arial; font-size: 14px; text-indent: 10.3pt; line-height: 28px;"><font face="Tahoma" style="box-sizing: border-box; text-indent: 0px; font-size: 11pt;"><span lang="en-us" style="box-sizing: border-box; font-size: large; line-height: 25px;"><font face="Tahoma" style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box;" color="#ff6666">قیمت :</font><font color="#FF0000" style="color: rgb(102, 102, 102); box-sizing: border-box;">&nbsp;</font></font><font color="#666666">11500&nbsp;</font></span><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-size: large; line-height: 25px;">تومان</span></font></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0cm 10.3pt 0pt 0cm; color: rgb(102, 102, 102); font-family: yekan, Tahoma, Arial; font-size: 14px; text-indent: 10.3pt; line-height: 28px;"><a href="http://ladyshop.eshopfa.biz/cart.aspx?s=52754&amp;q=sa1741" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://newstore.eshopfa.biz/template/10/img/detailshop.gif" alt=""></a></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0cm 10.3pt 0pt 0cm; color: rgb(102, 102, 102); font-family: yekan, Tahoma, Arial; font-size: 14px; text-indent: 10.3pt; line-height: 28px;"><br></p><p dir="rtl" align="justify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 12pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma; border: medium none rgb(102, 102, 102);"><span style="box-sizing: border-box;"><font color="#cc33cc">مزایایی كه سبب می‌شود آلوئه ورا برای مصارف پوستی استفاده گردد عبارتند از:</font></span></p><p dir="rtl" align="justify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 12pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma; border: medium none rgb(102, 102, 102);"><span style="box-sizing: border-box;">*</span><font style="box-sizing: border-box;">&nbsp;با رساندن اكسیژن &nbsp;بیشتر به سلولهای پوست، سبب ترمیم بافت پوست می‌گردد.</font></p><p dir="rtl" align="justify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 12pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma; border: medium none rgb(102, 102, 102);"><span style="box-sizing: border-box;">*</span><font style="box-sizing: border-box;">&nbsp;سلولهای پوستی مرده را &nbsp;از بین می‌برد و سلولهای جوان جایگزین شده بنابراین پوست را تازه و درخشان می‌سازد.</font></p><p dir="rtl" align="justify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 12pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma; border: medium none rgb(102, 102, 102);"><span style="box-sizing: border-box;">*</span><font style="box-sizing: border-box;">&nbsp;مانع از پیری پوست و چروك آن می‌گردد.</font></p><p dir="rtl" align="justify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 12pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma; border: medium none rgb(102, 102, 102);"><font color="#009900" style="box-sizing: border-box;"><br></font></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 12pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma; border: medium none rgb(102, 102, 102);"><font color="#009900" style="box-sizing: border-box;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://qwqw3698.com/nabimages/ngoodimages/Aloe4.jpg" alt="كرم مرطوب كننده آلوئه ورا"></font></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 12pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma; border: medium none rgb(102, 102, 102);"><font color="#009900" style="box-sizing: border-box;"><br></font></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 12pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma; border: medium none rgb(102, 102, 102);"><font style="box-sizing: border-box;"><span lang="en-us" style="box-sizing: border-box; font-size: large; line-height: 25px;"><font face="Tahoma" style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box;" color="#ff6666">قیمت :</font><font color="#FF0000" style="color: rgb(102, 102, 102); box-sizing: border-box;">&nbsp;</font></font><font color="#666666">11500&nbsp;</font></span><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-size: large; line-height: 25px;">تومان</span></font></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 12pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma; border: medium none rgb(102, 102, 102);"><a href="http://ladyshop.eshopfa.biz/cart.aspx?s=52754&amp;q=sa1741" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://newstore.eshopfa.biz/template/10/img/detailshop.gif" alt=""></a></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 12pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma; border: medium none rgb(102, 102, 102);"><br></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: justify; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 12pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma; border: medium none rgb(102, 102, 102);"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: small; line-height: 25px;">معمولا باید یك لایه نازك 1/0میلی‌متری از كرم روی پوست قرار گیرد. بعضی‌ها معتقدند هرچه بیشتر كرم استفاده شود، بهتر است اما این كار فایده ندارد و اثر كرم را افزایش نمی‌دهد. تقریبا یك گرم از كرم را می‌توان برای سطحی حدود 10در10 سانتی‌متر از سطح پوست استفاده كرد اما یك گرم یعنی چقدر استفاده از «واحد بندانگشت» كه بعضی از افراد به آن عادت دارند، برای مشخص كردن مقدار كرم موردنیاز نواحی مختلف بدن مناسب است.</span></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: justify; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 12pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma; border: medium none rgb(102, 102, 102);"><span style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: small; line-height: 25px;"><br></span></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 12pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma; border: medium none rgb(102, 102, 102);"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://qwqw3698.com/nabimages/ngoodimages/cream.jpg" alt="كرم مرطوب كننده آلوئه ورا"></p><p dir="rtl" align="justify" style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(102, 102, 102); font-size: 12pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma; border: medium none rgb(102, 102, 102);"><br></p><p dir="rtl" align="justify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 12pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma; border: medium none rgb(102, 102, 102);"><span style="box-sizing: border-box;">*</span><font style="box-sizing: border-box;">&nbsp;شدت رنگدانه های پوستی راكاهش داده بنابراین سبب كم رنگ شدن لكه های پوستی می‌شود و می‌تواند لكه‌های سر سیاه را نیز از بین ببرد.</font></p><p dir="rtl" align="justify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-size: 12pt; line-height: 20px; font-family: Tahoma; border: medium none rgb(102, 102, 102);"><span style="box-sizing: border-box;">*</span><font style="box-sizing: border-box;">&nbsp;بعلت داشتن كلاژن و&nbsp; ویتامین &nbsp;Eالاستیسیته و نرمی‌پوست را افزایش داده و سبب باقی ماندن رطوبت در پوست می‌گردد.</font></p><div dir="rtl" align="justify" style="box-sizing: border-box; border: rgb(102, 102, 102); font-size: 10pt; line-height: 30px; font-family: Tahoma;"><p style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 20px;"><font size="3" style="box-sizing: border-box;">در واقع استفاده از&nbsp; آلو ئه ورا&nbsp; در &nbsp;محصولات آرایشی – بهداشتی بخصوص كرمهای ضد چروك – مرطوب كننده های پوستی-&nbsp; ماسكها ی صورت و كرمهای پاك كننده&nbsp; بسیار مناسب و مفید می‌باشد.</font></p><p style="color: rgb(102, 102, 102); box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 20px;"><font size="3" color="#009900" style="box-sizing: border-box;"><br></font></p><p style="color: rgb(102, 102, 102); text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 20px;"><font size="3" color="#009900" style="box-sizing: border-box;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://qwqw3698.com/nabimages/ngoodimages/antiaging0.jpg" alt="كرم مرطوب كننده آلوئه ورا"></font></p><p style="color: rgb(102, 102, 102); text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 20px;"><font size="3" color="#009900" style="box-sizing: border-box;"><br></font></p><p style="color: rgb(102, 102, 102); text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 20px;"><font size="3" color="#009900" style="box-sizing: border-box;"><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-family: yekan, Tahoma, Arial; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: start;">این محصول دارای شماره مجوز 1080883 و 9786005096729: ISBN میباشد</span></font></p><p style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 20px;"><font size="3" style="box-sizing: border-box;"><span lang="en-us" style="box-sizing: border-box; font-size: large; line-height: 25px;"><font face="Tahoma" style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box;" color="#ff6666">قیمت :</font><font color="#FF0000" style="color: rgb(102, 102, 102); box-sizing: border-box;">&nbsp;</font></font><font color="#666666">11500&nbsp;</font></span><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-size: large; line-height: 25px;">تومان</span></font></p><p style="color: rgb(102, 102, 102); text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; line-height: 20px;"><a href="http://ladyshop.eshopfa.biz/cart.aspx?s=52754&amp;q=sa1741" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://newstore.eshopfa.biz/template/10/img/detailshop.gif" alt=""></a></p></div></div> text/html 2015-07-23T19:22:31+01:00 sundepilshop.mihanblog.com admin شامپو رفع سفیدی مو http://sundepilshop.mihanblog.com/post/4 <div style="text-align: center;"><h3 dir="rtl" align="center" style="box-sizing: border-box; font-family: yekan, Tahoma, Arial; line-height: 1.1; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px;"><font face="Tahoma" style="box-sizing: border-box;" size="2"><span lang="fa" style="box-sizing: border-box;">شامپو</span>&nbsp;رفع سفیدی مو</font></h3><h3 dir="rtl" align="center" style="box-sizing: border-box; font-family: yekan, Tahoma, Arial; line-height: 1.1; margin-top: 0px; margin-bottom: 10px;"><font face="Tahoma" style="box-sizing: border-box;" size="2">بیش از 15 سال جوان شوید</font></h3><p align="center" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: yekan, Tahoma, Arial; line-height: 25px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b style="box-sizing: border-box;"><font face="Tahoma" style="box-sizing: border-box;" size="2">با این&nbsp;<span lang="fa" style="box-sizing: border-box;">شامپو</span>&nbsp;دیگر نیازی به رنگ مو ندارید</font></b></p><p align="center" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: yekan, Tahoma, Arial; line-height: 25px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="fa" style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma; font-weight: 700;"><font size="2"><font style="box-sizing: border-box;">فقط در&nbsp;</font><font style="box-sizing: border-box;">10-15 دقیقه</font><font style="box-sizing: border-box;">&nbsp;با موهای سفید خداحافظی كنید</font></font></span></p><p align="center" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: yekan, Tahoma, Arial; line-height: 25px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="fa" style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma; font-weight: 700;"><font style="box-sizing: border-box;" size="2">محصولی بی نظیر و استثنایی برای بازگرداندن موهای مشكی</font></span></p><p align="center" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: yekan, Tahoma, Arial; line-height: 25px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="fa" style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma; font-weight: 700;"><font size="2"><font style="box-sizing: border-box;">بهترین</font><font style="box-sizing: border-box;">&nbsp;محصول در زمینه رفع سفیدی مو</font></font></span></p><p align="center" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: yekan, Tahoma, Arial; line-height: 25px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="fa" style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma; font-weight: 700;"><font style="box-sizing: border-box;" size="2">دیگر نگران موهای سفید و چهره پیر خود نباشید</font></span></p><p align="center" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: yekan, Tahoma, Arial; line-height: 25px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="fa" style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma; font-weight: 700;"><font style="box-sizing: border-box;" size="2">نیازی به هزینه های گزاف و صرف وقت زیاد ندارید</font></span></p><p align="center" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: yekan, Tahoma, Arial; line-height: 25px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="fa" style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma; font-weight: 700;"><font style="box-sizing: border-box;" size="2">با طرز استفاده بسیار آسان كه شما را شگفت زده خواهد كرد</font></span></p><p align="center" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: yekan, Tahoma, Arial; line-height: 25px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span lang="fa" style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma; font-weight: 700;"><font style="box-sizing: border-box;" size="2">فروش ویژه برای اولین بار&nbsp; در ایران</font></span></p><p align="center" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: yekan, Tahoma, Arial; line-height: 25px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b style="box-sizing: border-box;"><font face="Tahoma,sans-serif" style="box-sizing: border-box;" size="2"><span lang="fa" style="box-sizing: border-box;">پروانه بهره برداری از وزارت بهداشت</span>&nbsp;: 2068</font></b></p><p align="center" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: yekan, Tahoma, Arial; font-size: 14px; line-height: 25px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b style="box-sizing: border-box;"><font face="Tahoma,sans-serif" color="#9933FF" style="box-sizing: border-box;"><br></font></b></p><p align="center" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: yekan, Tahoma, Arial; font-size: 14px; line-height: 25px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b style="box-sizing: border-box;"><font face="Tahoma,sans-serif" color="#9933FF" style="box-sizing: border-box;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://qwqw3698.com/nabimages/ngoodimages/NOgray_1.jpg" alt="شامپو رفع سفیدی مو"></font></b></p><p align="center" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: yekan, Tahoma, Arial; font-size: 14px; line-height: 25px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b style="box-sizing: border-box;"><font face="Tahoma,sans-serif" color="#9933FF" style="box-sizing: border-box;"><br></font></b></p><p align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: yekan, Tahoma, Arial; line-height: 25px;"><font size="2"><span lang="fa" style="box-sizing: border-box;"><b style="box-sizing: border-box;"><font face="Tahoma" style="box-sizing: border-box;">این</font></b></span><b style="box-sizing: border-box;"><font face="Tahoma" style="box-sizing: border-box;"><span lang="fa" style="box-sizing: border-box;">&nbsp;شامپو تاثیر موقتی داشته و30</span>ml&nbsp;<span lang="fa" style="box-sizing: border-box;">می باشد.</span></font></b></font></p><p align="center" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: yekan, Tahoma, Arial; font-size: 14px; line-height: 25px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><b style="box-sizing: border-box;"><font face="Tahoma,sans-serif" style="box-sizing: border-box;"></font></b></p><p align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: yekan, Tahoma, Arial; font-size: 14px; line-height: 25px;"><font face="Tahoma" size="4" style="box-sizing: border-box;"><span lang="en-us" style="box-sizing: border-box;"><font face="Tahoma" style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box;"><font color="#ff6666">قیمت :</font>&nbsp;</font></font>6500&nbsp;</span>تومان</font></p><p align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: yekan, Tahoma, Arial; font-size: 14px; line-height: 25px;"><a href="http://ladyshop.eshopfa.biz/cart.aspx?s=52754&amp;q=sa1610" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://newstore.eshopfa.biz/template/10/img/detailshop.gif" alt=""></a></p><p align="center" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: yekan, Tahoma, Arial; font-size: 14px; line-height: 25px;"><br></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 7.5pt 3.75pt 7.5pt 11.25pt; font-family: yekan, Tahoma, Arial; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font style="box-sizing: border-box;"><span lang="fa" style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif;">این محصول یكی از بهترین محصولات مراقبتی موی سر می باشد كه برای اولین بار در ایران عرضه شده است. این محصول دارای پایه ی گیاهی بوده و نه تنها ضرری به موهای شما ندارد بلكه مفید نیز می باشد.</span></font></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 7.5pt 3.75pt 7.5pt 11.25pt; font-family: yekan, Tahoma, Arial; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font style="box-sizing: border-box;"><span lang="fa" style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif;">فرمول این شامپو در مركز تحقیقات بین المللی و طی تحقیقات بسیار زیاد بر اساس خصوصیات موی سر مردان شرقی بدست آمده و پس از چندین بار تست و آزمایش به عرضه در آمده است.تنها محصولی كه فقط در 10-15 دقیقه موهای سفید شما را پوشش می دهد و شما راجوانتر از همیشه نشان می دهد.</span></font></p><p dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 7.5pt 3.75pt 7.5pt 11.25pt; color: rgb(102, 102, 102); font-family: yekan, Tahoma, Arial; font-size: 14px; line-height: 25px; text-align: justify; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font color="#CC00FF" style="box-sizing: border-box;"><span lang="fa" style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></span></font></p><p dir="RTL" style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 7.5pt 3.75pt 7.5pt 11.25pt; color: rgb(102, 102, 102); font-family: yekan, Tahoma, Arial; font-size: 14px; line-height: 25px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font color="#CC00FF" style="box-sizing: border-box;"><span lang="fa" style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://qwqw3698.com/nabimages/ngoodimages/NOgray_2.jpg" alt="شامپو رفع سفیدی مو"></span></font></p><p dir="RTL" style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 7.5pt 3.75pt 7.5pt 11.25pt; color: rgb(102, 102, 102); font-family: yekan, Tahoma, Arial; font-size: 14px; line-height: 25px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font color="#CC00FF" style="box-sizing: border-box;"><span lang="fa" style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif;"><br></span></font></p><p dir="RTL" style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 7.5pt 3.75pt 7.5pt 11.25pt; font-family: yekan, Tahoma, Arial; line-height: 25px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font style="box-sizing: border-box;" size="2"><span lang="fa" style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif;"><span lang="fa" style="box-sizing: border-box; font-family: yekan, Tahoma, Arial;"><b style="box-sizing: border-box;"><font face="Tahoma" style="box-sizing: border-box;">این</font></b></span><b style="box-sizing: border-box; font-family: yekan, Tahoma, Arial;"><font face="Tahoma" style="box-sizing: border-box;"><span lang="fa" style="box-sizing: border-box;">&nbsp;شامپو تاثیر موقتی داشته و30</span>ml&nbsp;<span lang="fa" style="box-sizing: border-box;">می باشد.</span></font></b></span></font></p><p dir="RTL" style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 7.5pt 3.75pt 7.5pt 11.25pt; font-family: yekan, Tahoma, Arial; font-size: 14px; line-height: 25px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font style="box-sizing: border-box;"><span lang="fa" style="box-sizing: border-box; font-family: Tahoma, sans-serif;"><b style="box-sizing: border-box; font-family: yekan, Tahoma, Arial;"><font face="Tahoma" style="box-sizing: border-box;"><span lang="fa" style="box-sizing: border-box;"><span lang="en-us" style="box-sizing: border-box; font-size: large; font-weight: normal;"><font face="Tahoma" style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box;"><font color="#ff6666">قیمت :</font>&nbsp;</font></font>6500&nbsp;</span><span style="font-size: large; font-weight: normal;">تومان</span></span></font></b></span></font></p><p dir="RTL" style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 7.5pt 3.75pt 7.5pt 11.25pt; color: rgb(102, 102, 102); font-family: yekan, Tahoma, Arial; font-size: 14px; line-height: 25px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://ladyshop.eshopfa.biz/cart.aspx?s=52754&amp;q=sa1610" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://newstore.eshopfa.biz/template/10/img/detailshop.gif" alt=""></a></p><p dir="RTL" style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 7.5pt 3.75pt 7.5pt 11.25pt; color: rgb(102, 102, 102); font-family: yekan, Tahoma, Arial; font-size: 14px; line-height: 25px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: yekan, Tahoma, Arial; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 15px;"><font face="Tahoma" style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;" size="2"><span lang="en-gb" dir="LTR" style="box-sizing: border-box;">روی رنگدانه های مو تاثیر گذاشته و آنها را به رنگ طبیعی خود باز می گرداند</span></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: yekan, Tahoma, Arial; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 15px;"><span lang="en-gb" dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"><font size="2"><font face="Tahoma" style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">&nbsp;</font><font face="Tahoma" style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">حتی نیاز به دكلره نیست</font></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: yekan, Tahoma, Arial; direction: rtl; unicode-bidi: embed; line-height: 15px;"><span lang="en-gb" dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"><font size="2"><font face="Tahoma" style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">&nbsp;</font><font face="Tahoma" style="box-sizing: border-box; font-weight: 700;">باعث تقویت مو و جلوگیری از شوره</font></font></span></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: yekan, Tahoma, Arial; line-height: 25px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Tahoma" style="box-sizing: border-box;" size="2"><b style="box-sizing: border-box;"><span lang="EN-GB" dir="LTR" style="box-sizing: border-box;">&nbsp;</span><span lang="AR-SA" style="box-sizing: border-box;">این محصول ویژه را یكبار تجربه كنید</span><span lang="EN-GB" dir="LTR" style="box-sizing: border-box;">&nbsp;!!</span></b></font></p><p dir="RTL" style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 7.5pt 3.75pt 7.5pt 11.25pt; color: rgb(102, 102, 102); font-family: yekan, Tahoma, Arial; font-size: 14px; line-height: 25px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><span style="color: rgb(255, 0, 0); font-family: Tahoma; font-size: 16px; font-weight: bold; line-height: 15px;"><br></span></p><p dir="RTL" style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 7.5pt 3.75pt 7.5pt 11.25pt; color: rgb(102, 102, 102); font-family: yekan, Tahoma, Arial; font-size: 14px; line-height: 25px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://qwqw3698.com/nabimages/ngoodimages/NOgray_4.jpg" alt="شامپو رفع سفیدی مو"></p><p dir="RTL" style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 7.5pt 3.75pt 7.5pt 11.25pt; color: rgb(102, 102, 102); font-family: yekan, Tahoma, Arial; font-size: 14px; line-height: 25px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br></p><p dir="RTL" style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 7.5pt 3.75pt 7.5pt 11.25pt; font-family: yekan, Tahoma, Arial; line-height: 25px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font size="2"><span lang="fa" style="box-sizing: border-box;"><b style="box-sizing: border-box;"><font face="Tahoma" style="box-sizing: border-box;">این</font></b></span><b style="box-sizing: border-box;"><font face="Tahoma" style="box-sizing: border-box;"><span lang="fa" style="box-sizing: border-box;">&nbsp;شامپو تاثیر موقتی داشته و30</span>ml&nbsp;<span lang="fa" style="box-sizing: border-box;">می باشد.</span></font></b></font></p><p dir="RTL" style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 7.5pt 3.75pt 7.5pt 11.25pt; font-family: yekan, Tahoma, Arial; line-height: 25px; direction: rtl; unicode-bidi: embed; font-size: 14px;"><b style="box-sizing: border-box;"><font face="Tahoma" style="box-sizing: border-box;"><span lang="fa" style="box-sizing: border-box;"><span lang="en-us" style="box-sizing: border-box; font-size: large; font-weight: normal;"><font face="Tahoma" style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box;"><font color="#ff6666">قیمت :</font>&nbsp;</font></font>6500&nbsp;</span><span style="font-size: large; font-weight: normal;">تومان</span></span></font></b></p><p dir="RTL" style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 7.5pt 3.75pt 7.5pt 11.25pt; color: rgb(102, 102, 102); font-family: yekan, Tahoma, Arial; font-size: 14px; line-height: 25px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://ladyshop.eshopfa.biz/cart.aspx?s=52754&amp;q=sa1610" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://newstore.eshopfa.biz/template/10/img/detailshop.gif" alt=""></a></p><p dir="RTL" style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 7.5pt 3.75pt 7.5pt 11.25pt; color: rgb(102, 102, 102); font-family: yekan, Tahoma, Arial; font-size: 14px; line-height: 25px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br></p><p align="justify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: yekan, Tahoma, Arial; font-size: 14px; line-height: 25px;"><span lang="fa" style="box-sizing: border-box;"><font face="Tahoma" style="box-sizing: border-box;">طریقه مصرف:</font></span></p><p align="justify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: yekan, Tahoma, Arial; font-size: 14px; line-height: 25px;"><span lang="fa" style="box-sizing: border-box;"><font face="Tahoma" style="box-sizing: border-box;">نحوه استفاده از این محلول به سادگی استفاده از شامپوهای معمولی بوده و نیاز به هیچگونه مواد اضافی ندارد.</font></span></p><p align="justify" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: yekan, Tahoma, Arial; font-size: 14px; line-height: 25px;"><font style="box-sizing: border-box;"><span lang="fa" style="box-sizing: border-box;"><font face="Tahoma" style="box-sizing: border-box;">فقط كافیست این شامپو را به موهایتان بزنید و به مدت 7-10 دقیقه ماساژ دهید ( در صورتیكه موهای شما ضعیف می باشد به مدت بیشتری ماساژ را ادامه دهید. ) و سپس با اب آبكشی نمایید.</font></span></font></p><p dir="RTL" style="text-align: center; box-sizing: border-box; margin: 7.5pt 3.75pt 7.5pt 11.25pt; color: rgb(102, 102, 102); font-family: yekan, Tahoma, Arial; font-size: 14px; line-height: 25px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><br></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: yekan, Tahoma, Arial; font-size: 14px; line-height: 25px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Tahoma" color="#FF0000" style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt;"><b style="box-sizing: border-box;"><span lang="EN-GB" dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://qwqw3698.com/nabimages/ngoodimages/NOgray_3.jpg" alt="شامپو رفع سفیدی مو"></span></b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: yekan, Tahoma, Arial; font-size: 14px; line-height: 25px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Tahoma" color="#FF0000" style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt;"><b style="box-sizing: border-box;"><span lang="EN-GB" dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"><br></span></b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; font-family: yekan, Tahoma, Arial; font-size: 14px; line-height: 25px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><font face="Tahoma" style="box-sizing: border-box; font-size: 14pt;"><b style="box-sizing: border-box;"><span lang="EN-GB" dir="LTR" style="box-sizing: border-box;"><span lang="en-us" style="box-sizing: border-box; font-size: large; font-weight: normal;"><font face="Tahoma" style="box-sizing: border-box;"><font style="box-sizing: border-box;" color="#ff6666">قیمت :</font><font color="#FF0000" style="color: rgb(102, 102, 102); box-sizing: border-box;">&nbsp;</font></font><font color="#666666">6500&nbsp;</font></span><span style="color: rgb(102, 102, 102); font-size: large; font-weight: normal;">تومان</span></span></b></font></p><p class="MsoNormal" align="center" dir="RTL" style="box-sizing: border-box; margin: 0px 0px 10px; color: rgb(102, 102, 102); font-family: yekan, Tahoma, Arial; font-size: 14px; line-height: 25px; direction: rtl; unicode-bidi: embed;"><a href="http://ladyshop.eshopfa.biz/cart.aspx?s=52754&amp;q=sa1610" target="" title=""><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://newstore.eshopfa.biz/template/10/img/detailshop.gif" alt=""></a></p></div> text/html 2015-07-19T01:24:43+01:00 sundepilshop.mihanblog.com admin برچسب اکلیلی نگین دار http://sundepilshop.mihanblog.com/post/3 <div style="text-align: center;"><p data-mce-style="text-align: center;" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><strong>برچسب اکلیلی نگین دار</strong></p><p align="center" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><strong>محصولی متفاوت</strong></p><p align="center" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><strong>شیک و زیبا</strong></p><p align="center" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><strong>مناسب خانم هایی که به دنبال زیبایی می باشد</strong></p><p align="center" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><strong>با نگین های درخشنده</strong></p><p align="center" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><strong>نظر همگان را به خود جلب کنید</strong></p><p align="center" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><strong>با خاصیت درخشندگی در نور شبانه</strong></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><strong>این آخرین چیزی است كه برای زیبایی نیاز دارید</strong></p><p align="center" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><strong>در میهمانی ها متفاوت باشید</strong></p><p align="center" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><strong>نگین های برچسب در رنگ های متفاوت</strong></p><p align="center" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><strong><br></strong></p><p align="center" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13931202162922barchasb1.jpg" alt="برچسب اکلیلی نگین دار"></p><p align="center" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><br></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b>زیبا و شیک</b></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b>با نگین های درخشنده</b></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b>با خاصیت درخشندگی در نور شبانه</b></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><b>محصولی متفاوت</b></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/1393120216296barchasb2.jpg" alt="برچسب اکلیلی نگین دار"></p><p style="text-align: center; margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><br></p><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">برچسب نگین دار، بسیار زیبا و شیک، بهترین محصول برای جلوه دادن بیشتر و جذابیت بدن شما می باشد. داشتن نگین های درخشان روی حلقه بر زیبایی آن افزوده و نظر هر کسی را جلب می کند .</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">با کمترین هزینه زیبایی را به خود هدیه دهید و متفاوت باشید.</p><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; text-align: justify; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><br></p><div align="center" style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: transparent;"><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13931202163023barchasb3.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; max-width: 530px; width: 496px; background: transparent;"></div><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><be></be></p><div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: transparent;"><br></div><div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; background: transparent;"><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><span lang="fa" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">فوق العاده شیك و زیبا</span></p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">با نگین های فوق العاده درخشنده در شب</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">برای دختر خانم های خوش سلیقه</p><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">تقدیم به خانم های مشكل پسند</p><div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13931202163049barchasb4.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; max-width: 530px; width: 372px; background: transparent;"><br><br><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/1393120216303barchasb5.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; max-width: 530px; width: 372px; background: transparent;"><br></p><div><br></div><div><div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"></p></div><div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"><div class="kelid_kharid_table" align="center" style="margin: 10px auto; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; display: table; width: auto; overflow: auto; float: none; height: auto; box-shadow: rgb(119, 119, 119) 1px 1px 5px; font-weight: bold; direction: ltr; background: transparent;"><div align="center" class="kelid_kharid_row" style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(153, 153, 153); outline: 0px; vertical-align: baseline; width: inherit; display: table-row; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div class="kelid_kharid_col" style="margin: 0px; padding: 5px !important; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: middle !important; display: table-cell; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; direction: rtl; background: transparent;"><a href="http://ladyshop.eshopfa.biz/cart.aspx?s=52754&amp;q=sa7759" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: none; color: rgb(95, 95, 95); background: transparent;"><img alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/1/img/detailshop.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; width: 150px; background: transparent;"></a></div><div align="center" class="kelid_kharid_col" style="margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; display: table-cell; height: auto; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; direction: rtl; padding: 5px !important; vertical-align: middle !important; font-weight: normal; background: transparent;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">قیمت:&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: line-through; background: transparent;">4200تومان&nbsp;</span><br><font face="Tahoma" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"><font color="#FF0000" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">قیمت :&nbsp;</font></font>3500 تومان</span></div><div align="center" class="kelid_kharid_col" style="margin: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; display: table-cell; height: auto; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; direction: rtl; padding: 5px !important; vertical-align: middle !important; font-weight: normal; background: transparent;">برچسب اکلیلی نگین دار</div></div></div></div></div></div></div></div></div> text/html 2015-07-19T00:12:22+01:00 sundepilshop.mihanblog.com admin دستگاه بخور Beauty Basic http://sundepilshop.mihanblog.com/post/2 <div style="text-align: center;"><b><font size="2">دستگاه بخور Beauty Basic</font></b></div><div style="text-align: center;"><b><font size="2"><br></font></b></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13931130110138bokhoor1.jpg" alt="دستگاه بخور Beauty Basic"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><strong>تامین رطوبت پوست صورت</strong></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><strong>لطافت ، زیبایی ، شادابی ، سلامت</strong></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><strong>جوانی و بهداشت پوست صورت</strong></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><strong>باز کردن منافذ پوست صورت</strong></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><strong>رفع جوشها و لکها</strong></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><strong>سهولت در آرایش</strong></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><strong>درمان سرماخوردگی ، آنفلوآنزا ، سرفه و ...</strong></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><strong>وسیله ای ضروری در منزل</strong></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><strong>منبع تامین انرژی توسط برق</strong></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13931130110216bokhoor2.jpg" alt=""></p><div style="margin: 30px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; width: 620px; overflow: auto; background: transparent;"><div style="text-align: justify;"><p style="text-align: justify; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">موارد استفاده دستگاه بخور :</p><p style="text-align: justify; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">الف : تامین رطوبت پوست صورت</p><p style="text-align: justify; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">ب: باز کردن منافذ پوست جهت تنفس و تغذیه پوست</p><p style="text-align: justify; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">ج: سهولت در آرایش ، مواظبت از لطافت پوست</p><p style="text-align: justify; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">د: پیشگیری ، تسکین و درمان بیماری هایی از قبیل سینوزیت ، سرماخوردگی ، آنفلوآنزا ، زکام و ...</p></div></div><div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div class="kelid_kharid_table" align="center" style="margin: 10px auto; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; display: table; width: auto; overflow: auto; float: none; height: auto; box-shadow: rgb(119, 119, 119) 1px 1px 5px; font-weight: bold; direction: ltr; background: transparent;"><div align="center" class="kelid_kharid_row" style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(153, 153, 153); outline: 0px; vertical-align: baseline; width: inherit; display: table-row; background: rgb(235, 235, 235);"></div></div></div><p></p><div align="center" style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: -webkit-center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background: rgb(255, 255, 255);"><img src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/1393113011352bokhoor3.jpg" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; max-width: 530px; width: 496px; background: transparent;"></div><div align="center" style="margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; font-weight: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-align: -webkit-center; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; background: rgb(255, 255, 255);"><br></div><div align="center" style="text-align: justify; margin: 10px 0px 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; color: rgb(0, 0, 0); font-family: Tahoma; font-style: normal; font-variant: normal; letter-spacing: normal; line-height: normal; orphans: auto; text-indent: 0px; text-transform: none; white-space: normal; widows: 1; word-spacing: 0px; -webkit-text-stroke-width: 0px; font-size: 16px; background: rgb(255, 255, 255);"><p style="font-weight: normal; text-align: justify; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">مواظبت از سلامتی و لطافت پوست امری بسیار مهم و ضروری می باشد و اولین قدم انجام بخور می باشد.</p><p style="font-weight: normal; text-align: justify; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">زیرا بخارآب منافذ پوست را باز کرده و آلودگی ها آسانتر خارج می شوند، گردش خون سریعتر می شود، پوست تحریک می شود و غدد مترشحه پوست سموم را دفع می کند، در نتیجه پوست لطیف و نرم شده، عمیقا پاک می شود و آزادانه تنفس می کند .</p><p style="font-weight: normal; text-align: justify; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">برای بخور مدت 10 الی 30 دقیقه کافیست و نباید بیشتر طول بکشد.</p><p style="font-weight: normal; text-align: justify; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><br></p><p style="font-weight: normal; text-align: center; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/1393113011023bokhoor4.jpg" alt=""></p><p style="font-weight: normal; text-align: justify; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">بعد از انجام بخور حداقل یک ساعت از خانه بیرون نروید تا منافذ باز شده پوست با آلودگی های هوای خارج از خانه پر نشود. بعد از بخور برای سریع شدن جریان خون، صورت را با آب سرد بشویید و در صورتی که پوست حساس دارید از آب نیمه گرم استفاده کنید.</p><p style="font-weight: normal; text-align: justify; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><br></p><p style="font-weight: normal; text-align: center; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13931130110321bokhoor5.jpg" alt=""></p><p style="font-weight: normal; text-align: center; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><br></p><div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-align: -webkit-center; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><p style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"></p></div><div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-align: -webkit-center; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"><div class="kelid_kharid_table" align="center" style="margin: 10px auto; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; display: table; width: auto; overflow: auto; float: none; height: auto; box-shadow: rgb(119, 119, 119) 1px 1px 5px; font-weight: bold; direction: ltr; background: transparent;"><div align="center" class="kelid_kharid_row" style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(153, 153, 153); outline: 0px; vertical-align: baseline; width: inherit; display: table-row; background: rgb(235, 235, 235);"><div class="kelid_kharid_col" style="margin: 0px; padding: 5px !important; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: middle !important; display: table-cell; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; direction: rtl; background: transparent;"><a href="http://ladyshop.eshopfa.biz/cart.aspx?s=52754&amp;q=sa7784" target="_blank" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: none; color: rgb(95, 95, 95); background: transparent;"><img alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/1/img/detailshop.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; width: 150px; background: transparent;"></a></div><div align="center" class="kelid_kharid_col" style="margin: 0px; padding: 5px !important; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: middle !important; display: table-cell; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; direction: rtl; background: transparent;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">قیمت:&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: line-through; background: transparent;">43200تومان&nbsp;</span><br><font face="Tahoma" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"><font color="#FF0000" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">قیمت :&nbsp;</font></font>36000 تومان</span></div><div align="center" class="kelid_kharid_col" style="margin: 0px; padding: 5px !important; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: middle !important; display: table-cell; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; direction: rtl; background: transparent;">دستگاه بخور Beauty Basic</div></div></div></div></div></div></div> text/html 2015-06-18T01:55:43+01:00 sundepilshop.mihanblog.com admin موبر سان دپیل http://sundepilshop.mihanblog.com/post/1 <div style="text-align: center;"><strong style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: medium;">موبر سان دپیل</strong></div><div style="text-align: center;"><strong style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: medium;"><br></strong></div><div style="text-align: center;"><strong style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: medium;"><br></strong></div><div style="text-align: center;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13930906133131.jpg" alt="موبر سان دپیل"></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><br></div><div style="text-align: center;"><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">شما هم می توانید به جمع پرفروش ترین ، کار آمد ترین محصول موبر ها بپیوندید</p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">آیا میخواهید برای همیشه از شر موهای زائد خود خلاص شوید ؟</p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><span id="yiv1372027235parag1">با لیزر و پرداخت هزینه زیاد ؟</span></p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">از بین بردن با زحمت زیاد ؟</p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">به کمک مواد شیمیایی ؟</p><p dir="rtl" style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">کندن موهای زائد ؟</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">سریعتر از آنچه که فکر می کنید موهای زائد ازبین میرود</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">فقط با چند حرکت ساده دست</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">موبر سان دپیل SunDepil</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">مخصوص آقایان و خانمها</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">موبر معجزه گر سان دپیل</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><br></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/1393090613324214.jpg" alt="موبر سان دپیل"></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><br></p><p style="text-align: justify; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">سان دپیل نام یک موبر جدید و بدون دردسر اروپایی است که به سرعت موهای زائد شما را، هر کجایی که باشد از بین می‌برد. طرز کار با sundepil بسیار ساده است و شما فقط باید آن را روی دسته خود سوار کنید و شروع به کشیدن آن روی سطحی کنید که حاوی موهای زائد است. سان دپیل به صورت دستی اقدام به حذف موهای زائد می‌کند.</p><p style="text-align: justify; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><br></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13930906134807.jpg" alt="موبر سان دپیل"></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><br></p><p style="text-align: justify; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;">سان دپیل&nbsp;با داشتن دانه های ریز کریستال مختص موهای زائد بدن می باشد.این محصول می تواند در کلیه نقاط بدن مانند صورت،&nbsp;دست و پا،زیر بغلها ، بالا تنه و غیره استفاده شود.</p><p style="text-align: justify; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><br></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/13930906133204.jpg" alt="موبر سان دپیل"></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><br></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: start;"><strong>روش استفاده از کرم موبر سان دپیل</strong></p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;">ابتدا بر روی موهای زائد خود آب بریزید و موبر را به مانند تصویر بالا به صورت چرخشی روی آن بمالید موهای زائد شما به همین آسانی از بین خواهد رفت و هیچ اثری از جای موها باقی نمی ماند و همچنین رویش مجدد موها را نیز به تاخیر می اندازد . سان دپیل بزرگ برای پاها ، دستها و زیر بغل می باشد. سان دپیل کوچک برای از بین بردن موهای لب و چانه می باشد.</p><p style="font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px; text-align: justify;"><br></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><img hspace="0" border="0" align="baseline" vspace="0" src="http://qwqw3698.com/nabimages/nGoodImages/139309061333236.jpg" alt="موبر سان دپیل"></p><p style="text-align: center; font-family: Tahoma, Geneva, sans-serif; font-size: 13px;"><br></p><div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><p align="center" style="margin: 0px; padding: 0px 0px 10px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"></p></div><div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; font-size: 16px; vertical-align: baseline; font-family: Tahoma; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div align="center" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"><div class="kelid_kharid_table" align="center" style="margin: 10px auto; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; border-collapse: collapse; border-spacing: 0px; display: table; width: auto; overflow: auto; float: none; height: auto; box-shadow: rgb(119, 119, 119) 1px 1px 5px; font-weight: bold; direction: ltr; background: transparent;"><div align="center" class="kelid_kharid_row" style="margin: 0px; padding: 0px; border-width: 0px 0px 1px; border-bottom-style: solid; border-bottom-color: rgb(153, 153, 153); outline: 0px; vertical-align: baseline; width: inherit; display: table-row; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;"><div class="kelid_kharid_col" style="margin: 0px; padding: 5px !important; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: middle !important; display: table-cell; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; direction: rtl; background: transparent;"><a href="http://ladyshop.eshopfa.biz/cart.aspx?s=52754&amp;q=sa6199" target="" title=""><img alt="خرید پستی" src="http://forosh.biz/template/1/img/detailshop.gif" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; width: 150px; background: transparent;"></a></div><div align="center" class="kelid_kharid_col" style="margin: 0px; padding: 5px !important; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: middle !important; display: table-cell; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; direction: rtl; background: transparent;"><span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">قیمت:&nbsp;<span style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; text-decoration: line-through; background-image: initial; background-attachment: initial; background-size: initial; background-origin: initial; background-clip: initial; background-position: initial; background-repeat: initial;">11400تومان&nbsp;</span><br><font face="Tahoma" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;"><font color="#FF0000" style="margin: 0px; padding: 0px; border: 0px; outline: 0px; vertical-align: baseline; background: transparent;">قیمت :&nbsp;</font></font></span>9500 تومان</div><div align="center" class="kelid_kharid_col" style="margin: 0px; padding: 5px !important; border: 0px; outline: 0px; font-size: 14px; vertical-align: middle !important; display: table-cell; font-weight: normal; height: auto; text-shadow: rgb(255, 255, 255) 0px 1px 1px; direction: rtl; background: transparent;">موبر sundepil</div></div></div></div></div></div>